Contrat fichier de travail

Juridiske oplysninger

GEODIS SA, et kapitalselskab med en direktion og en bestyrelse og en kapital på EUR 404.461.760. Selskabet er registreret i Frankrig i handels- og selskabsregisteret i NANTERRE med virksomhedsnummer 542 084 322.

Hjemsted:

"Espace Seine"

26 quai Charles Pasqua

92300 LEVALLOIS-PERRET

Frankrig

Telefon: + 33 (0)1 56 76 26 00

(herefter "GEODIS")

Kontakt: [email protected]

Navn på website- eller publiceringschef Philippe de Carne, Vice President, Innovation & Business Excellence, Business Development & Marketing, ("udgiveren")

Webstedet hostes af:

Acquia Inc.

53 State Street, 10th Floor

Boston, MA 02109

USA

Telefon: +1-888-922-7842

Grafisk design, integration og udvikling: GEODIS

Brugsvilkår

Definitioner

"Associerede virksomheder" betyder en eksisterende eller kommende virksomhed eller en juridisk person, der direkte eller indirekte styrer eller styres af GEODIS eller er under GEODIS' fælles kontrol.

"Oplysninger" betyder oplysninger, der gives i henhold til EU-forordningerne, og som defineres i databeskyttelsespolitikken.

"Bruger(e)" eller "du", "dig" og "din" betyder en person, der har adgang til og anvender webstedet, herunder personer, der kan være registrerede eller ikke registrerede.

"Os" eller "Vores" betyder GEODIS.

"Brugsvilkår" betyder disse vilkår, der styrer din adgang til og din brug af webstedet.

"Websted" betyder det websted, udgiveren foreslår, og som der er adgang til via dette link: www.geodis.com.

Indledning

GEODIS har besluttet at udgive, forvalte og gøre webstedet tilgængeligt.

Adgang til webstedet sker underlagt disse brugsvilkår.

Brugernes adgang til og brug af webstedet forudsætter fuld accept af brugsvilkårene. De gældende brugsvilkår er de vilkår, der er i kraft på datoen for hver brugers forbindelse til webstedet. Det specificeres, at GEODIS til enhver tid frit kan forbedre, ændre, rette eller slette alle eller dele af brugsvilkårene. Disse ændringer anses for at være bragt til brugernes kendskab ved blot at udgive dem online. Ikke desto mindre gælder det, at sker der en væsentlig ændring af brugsvilkårene, kan udgiveren udtrykkeligt underrette om denne ændring til brugeren i en e-mail. Desuagtet anses brugsvilkårene for at være accepteret uden forbehold af en bruger, der opnår adgang til webstedet efter at have postet online. Derfor henvises brugeren til disse brugsvilkår ved hvert besøg med henblik på at læse den seneste version af vilkårene, der er tilgængelig på webstedet. 

Webstedets formål

Webstedets hovedformål er at give oplysninger om virksomheden GEODIS og dennes tilknyttede virksomheder (herefter kaldet "GEODIS") og disses respektive aktiviteter.

Adgang til websted

Alle kan få adgang til webstedet.

Navigation på webstedet er især optimeret for brugere med følgende computerkonfiguration:

Microsoft Internet Explorer version 8 eller nyere eller en browser af samme generation.

Skærmopløsning: 1280 x 768

GEODIS forbeholder sig retten til at ændre, indstille, begrænse eller afbryde adgang til hele eller dele af webstedet, og dette omfatter adgang til indhold og funktionaliteter eller webstedets tilgængelighed, og dette kan ske uden forudgående varsel.

Alt udstyr, som brugeren anvender til at oprette forbindelse til webstedet, skal til enhver tid være overensstemmende med og opfylde de i lovgivningen, regler og forordninger indeholdte krav. Hvis der sker afbrydelse af webstedet, og kan dette spores til brugerens udstyr, skal brugeren omgående afbryde det udstyr, der medfører afbrydelsen.

I særdeleshed gælder det, at webstedets brugere skal oprette adgang til webstedet ved at anvende nyligt og virusfrit udstyr og en opdateret version af den seneste generations browser. Og brugerne må ikke anvende webstedet til at opbevare eller sende skadelig kode eller forstyrre eller afbryde webstedets integritet eller ydeevne. "Skadelig kode" betyder vira, orme, tidsindstillede bomber, trojanske heste og anden skadelig kode, skadelige filer, scripts, agenter eller programmer.

Immaterielle rettigheder

Webstedet og alle dets bestanddele (herunder, men ikke begrænset til, al knowhow, forretningshemmeligheder, tekster, præsentationer, videoer, fotografier, indhold, der kan downloades, handelsmærker og logoer...) og relateret software er beskyttet af immaterielle rettigheder (herunder, men ikke begrænset til "droits d'auteur", databaseproducentens sui generis-rettighed, handelsmærker, design, domænenavne...) og ophavsretsbeslægtede rettigheder, der ejes af GEODIS og/eller dennes licensgivere.

Med undtagelse af de tilfælde, der udtrykkeligt, forudgående og skriftligt tillades af GEODIS må brugeren ikke udnytte, reproducere, ændre, repræsentere, sprede, redigere, oversætte, tilpasse, udtrække eller offentliggøre hele eller dele af webstedet og/eller dets bestanddele i nogen form eller noget format på nogen form for medie eller til noget formål (hvad enten dette er kommercielt, reklamerelateret eller andet).

Manglende overholdelse af disse forbud kan især udgøre en krænkelse af de immaterielle rettigheder og/eller uretfærdig eller snyltende konkurrence, og dette kan udløse civilretligt og/eller strafferetligt ansvar for brugeren.

GEODIS bestræber sig på at tilbyde brugeren tjenesteydelser af høj kvalitet. Derfor arbejder GEODIS på at forbedre nogle af sine tjenesteydelser ud fra din brug af webstedet.

Fortrolighed og beskyttelse af dine personoplysninger

GEODIS skal opretholde behørige administrative, fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine personoplysningers sikkerhed, fortrolighed og integritet.

GEODIS må ikke oplyse dine personoplysninger til andre med undtagelse af, hvad der gælder i henhold til loven, eller som du skriftligt har givet udtrykkeligt samtykke til, og GEODIS må ikke sende oplysningerne til andre, herunder til de tilknyttede virksomheder i koncernen, der direkte eller indirekte styrer eller styres af GEODIS eller er under GEODIS' fælles kontrol.

Du anerkender, at GEODIS' tjenesteydelser p.t. hostes af Acquia Inc ("hostingselskabet"). Vi garanterer ikke, at hostingtjenesterne vil ske uden afbrydelse, vil være fejlfri eller fuldstændigt sikre. Du forstår og samtykker til, at vi bruger et udliciteret hostingmiljø og ikke direkte kan styre dette miljøs drift. Ved at samtykke til disse brugsvilkår bekræfter du, at du accepterer og samtykker til at overholde (hostingselskabets) brugsvilkår, som kan findes på (det pågældende selskabs) websted. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, og uanset andre bestemmelser i disse brugsvilkår, anerkender du og samtykker du til, at vi ikke er ansvarlige eller erstatningsansvarlige for (hostingselskabets) handlinger eller udeladelser.

Hyperlinks

Webstedet kan indeholde links til tredjeparters websteder, og disse er ikke underlagt GEODIS' kontrol.

GEODIS fremsætter ingen erklæringer eller garantier om noget andet websted, som brugeren kan have adgang til via webstedet. Når brugeren opretter adgang til en tredjeparts websted, sker dette på brugerens egen risiko, og brugeren anerkender, at GEODIS ikke er ansvarlig eller erstatningsansvarlig for indhold, reklamer, produkter eller øvrige materialer, der er tilgængelige fra sådanne tredjeparters websteder. Brugeren samtykker i øvrigt til, at GEODIS intet ansvar påtager sig og ikke er ansvarlig for tab eller skader af nogen art, der måtte opstå som følge af brugen af tredjeparts websted. Henvisninger til tredjeparters virksomheder og websteder på webstedet er udelukkende til orientering og udgør ikke en godkendelse eller anbefaling.

Hvad angår de websteder, som de omtalte hyperlinks fører til, kan GEODIS følgelig ikke holdes ansvarlig for adgangsbetingelserne, de tjenesteydelser, der foreslås på webstederne, det indhold og/eller de elementer, der gemmes på dem, opdateringer af webstederne, osv. Hvis du beslutter dig for at bruge et link til at bevæge dig fra webstedet til et andet websted, gør du dette på egen risiko. Du bedes erindre, at brugsvilkårene ikke længere gælder, og at du skal læse de brugsvilkår, der gælder for de andre websteder.

Ansvar

Til trods for at have udvist omhyggelighed ved oprettelse og opdatering af webstedet, kan der stadig forekomme fejl, unøjagtigheder eller udeladelser. I det omfang det er tilladt i henhold til fransk lovgivning, ekskluderer og frasiger GEODIS sig alle garantier, vilkår, betingelser og erklæringer, der på anden vis kan forudsættes af lovgivningen i relation til webstedet. Især gælder det, at GEODIS ikke erklærer eller garanterer, at webstedets indhold vil være fejlfrit, og at webstedets platform vil være fri for vira eller andre skadelige komponenter, eller at fejl og mangler rettes. Brugeren skal i den henseende tage sine egne sikkerhedsforanstaltninger.

Registrerede medlemmer er ansvarlige for brugen af deres konto (herunder skærmnavn og adgangskode) samt e-mailadresse. Registrerede medlemmer er alene ansvarlige for at sørge for, at deres adgangskoder er sikre, og at de behandler den type oplysninger som fortrolige. Hvis brugeren ved eller mistænker, at en tredjepart kender eller bruger brugerens identifikationskode eller adgangskode, skal brugeren omgående underrette GEODIS derom på [email protected] GEODIS har ret til at deaktivere en brugers identifikationskode eller adgangskode, hvad enten du har valgt den, eller vi har tildelt den, hvis det efter vores rimelige skøn findes, at du ikke har overholdt brugsvilkårenes bestemmelser.

GEODIS skal gøre alle rimelige bestræbelser på at sikre webstedets tilgængelighed. Dog kan der opstå forbindelsesproblemer eller afbrydelser, når der oprettes forbindelse til webstedet. Faktisk kan tilgængeligheden suspenderes, hvilket især gælder, hvor der er tale om vedligeholdelsesårsager og/eller internettets netværkskvalitet. GEODIS kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for, at webstedet ikke er tilgængeligt, uanset hvad årsagen dertil måtte være og uanset utilgængelighedens varighed. I henhold til disse brugsvilkår er GEODIS ikke ansvarlig for indirekte, særlige eller hændelige skader eller følgeskader eller tabt fortjeneste, tab af indtægter, tab af forventede besparelser, forspildte muligheder, datatab og omdømmemæssige skader.

GEODIS fremsætter ingen garanti angående afbrydelsesrisici eller fejl i relation til forbindelsen, overbelastning af nettet og/eller computersystemer, uautoriseret indtrængen fra tredjeparter og kontaminering med vira, der cirkulerer på det omtalte netværk og/eller i de omtalte computersystemer. Brugerne bruger webstedet på egen risiko. GEODIS frasiger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader i form af tabt fortjeneste, tab af indtægter, tab af forventede besparelser, forspildte muligheder, datatab og omdømmemæssige skader, der kan opstå som følge af sådan brug.

Lovvalg

Brugsvilkårene er underlagt fransk lovgivning. Disse brugsvilkår udgør den samlede aftale mellem GEODIS og brugeren. De træder i stedet for og tilsidesætter alle tidligere eller samtidige forståelser eller aftaler, uanset genstanden for disse, og hvad enten disse er skriftlige eller mundtlige, og har forrang for modstridende vilkår.

Brugsvilkårene er udarbejdet på forskellige sprog. Den franske version af brugsvilkårene skal altid have forrang for alle øvrige versioner.

Hvis der måtte opstå en tvist grundet brugsvilkårenes gyldighed, fortolkning og/eller opfyldelse, samtykker GEODIS og brugeren til at mødes for at prøve at finde en mindelig løsning af tvisten.

Hvis parterne ikke kan nå en mindelig løsning af tvisten, skal enhver tvist om brugsvilkårenes gyldighed, fortolkning og/eller opfyldelse fremlægges for de kompetente domstole i Paris. Dette gælder også, hvor der måtte være flere sagsøgte parter, eller hvor man introducerer en tredjepart, i sager, der har til formål at opnå hastetiltag eller retsbevarende foranstaltninger. 

Kreditering

Webstedet er udviklet af:

CGI France

Immeuble CB16

17, place des Reflets

92097 Paris la Défense Cedex

Frankrig

Billeder og illustrationer

FOTOGRAFIER

GEODIS (c) F. Ardito, Bruno Clergue, François Daburon, Christian Gauthier, Denis Meunier, Augusto Da Silva, Laurent Stinus, L. Zylbermann

Anvendt teknologi

Dette websted anvender Drupal 8-teknologi og Adobe Acrobat Reader.

Visse dokumenter er tilgængelige i PDF-format.

Contrat fichier de travail

Ekspertcenter for logistik

Har du brug
for hjælp?

Hold dig
opdateret