ข้อกำหนดการใช้งาน

1. คำจำกัดความ

“ข้อกำหนดการใช้งาน” หมายถึงเงื่อนไขที่ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่เพิ่มไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

“บริษัทสาขา” หมายถึงหน่วยงานใดๆ (ที่มีอยู่หรือยังไม่ได้จัดตั้ง) ที่ควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อม ถูกควบคุมโดยหรืออยู่ภายใต้การควบคุมทั่วไปของ GEODIS

“เรา” หรือ “ของเรา” หมายถึง GEODIS

“ผู้ใช้” หรือ “ คุณ” และ “ ของคุณ” หมายถึงบุคคลใดๆ ที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าพวกเขาจะเข้าสู่ระบบหรือไม่ก็ตาม

“เว็บไซต์” หมายถึงเว็บไซต์นี้ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง URL geodis.com

 

 

2. คำนำ

GEODIS เลือกที่จะเผยแพร่เว็บไซต์นี้ จัดการและเผยแพร่ทางออนไลน์

การเข้าถึงเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์หมายถึงการยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน ข้อกำหนดการใช้งานที่บังคับใช้คือข้อกำหนดที่บังคับใช้เมื่อผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ GEODIS มีอิสระที่จะแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา รวมถึงความเป็นไปได้ในการเพิ่มเติม แก้ไข หรือลบ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถือว่าได้รับความสนใจจากผู้ใช้โดยไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการโพสต์ทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานใด ๆ ที่ถือว่ามีความสำคัญโดยผู้ควบคุมสิ่งพิมพ์ ผู้ควบคุมสิ่งพิมพ์จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทางอีเมล ไม่ว่าในกรณีใด เมื่อออนไลน์แล้ว ข้อกำหนดการใช้งานจะถือว่าได้รับการยอมรับอย่างไม่มีข้อจำกัดจากผู้ใช้โดยอาศัยการเข้าถึงเว็บไซต์ ดังนั้น ขอแนะนำให้ผู้ใช้อ้างถึงข้อกำหนดการใช้งานทุกครั้งที่เข้าถึงเว็บไซต์ เพื่อติดตามเวอร์ชันล่าสุดทางออนไลน์

 

 

3. วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์

วัตถุประสงค์หลักของเว็บไซต์คือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ GEODIS และบริษัทสาขาและสายธุรกิจของตนแก่ผู้ใช้

 

 

4. การเข้าถึงเว็บไซต์

ทุกคนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้

การเรียกดูเว็บไซต์ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมต่อไปนี้:

Microsoft Internet Explorer เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป หรือเบราว์เซอร์อื่นในรุ่นเดียวกัน

ความละเอียดหน้าจอ: 1280 x 768

GEODIS ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ระงับ จำกัดหรือตัดการเข้าถึงเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงการเข้าถึงเนื้อหาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อุปกรณ์ใดๆ ที่ผู้ใช้ใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลใช้บังคับอยู่ตลอดเวลา หากมีการหยุดทำงานของเว็บไซต์ที่เกิดจากฮาร์ดแวร์ของผู้ใช้ ผู้ใช้จะต้องถอดปลั๊กฮาร์ดแวร์ดังกล่าวทันที

นอกจากนี้ ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนจะสามารถเข้าถึงได้โดยใช้ฮาร์ดแวร์ล่าสุดพร้อมซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์รุ่นล่าสุด นอกจากนี้ ผู้ใช้ตกลงที่จะละเว้นจากการใช้เว็บไซต์เพื่อส่งต่อหรือจัดเก็บมัลแวร์ (ด้วยตัวอย่างแต่ไม่จำกัดเพียงไวรัส ม้าโทรจัน สคริปต์ หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ได้รับการออกแบบด้วยเจตนาร้าย) หรือขัดขวางหรือแทรกแซงการทำงานปกติของ เว็บไซต์

 

 

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์ รวมถึงส่วนประกอบทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความรู้ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สำเนา การนำเสนอ บทช่วยสอน วิดีโอ ภาพถ่าย เอกสารที่ดาวน์โหลดได้ โลโก้ ฯลฯ) และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ sui generis ของผู้ผลิตฐานข้อมูล ชื่อโดเมน เครื่องหมายการค้า โลโก้ ฯลฯ) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ ทั่วไป ของผู้ผลิตฐานข้อมูล ชื่อโดเมน เครื่องหมายการค้า โลโก้ ฯลฯ) รวมถึงสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องของ GEODIS และ/หรือผู้เผยแพร่ที่ได้ให้ใบอนุญาตการดำเนินงานของ GEODIS

ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก GEODIS ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้ประโยชน์ ดัดแปลง ทำซ้ำ แบ่งปัน แก้ไข แปล ดัดแปลง ดาวน์โหลดหรือเผยแพร่เว็บไซต์และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ บางส่วนหรือทั้งหมด ในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม โดยใช้สื่อใด ๆ และด้วยเหตุผลใดก็ตาม (เชิงพาณิชย์ การส่งเสริมการขาย หรืออื่น ๆ )

การละเมิดภาระผูกพันเหล่านี้อาจถือเป็นการปลอมแปลงและ/หรือการกระทำของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหรือกิจกรรมปรสิตซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญาต่อผู้ใช้

 

 

6. การรักษาความลับและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

GEODIS จะใช้มาตรการด้านการบริหาร องค์กร และทางเทคนิคที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการปกป้องและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามที่กฎหมายกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณมีระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

GEODIS จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือเว้นแต่คุณจะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแก่เราในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว GEODIS จะไม่ส่งต่อข้อมูลของคุณและสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม รวมถึงกลุ่มบริษัทย่อยและหน่วยงานที่ควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อม ถูกควบคุมโดยหรืออยู่ภายใต้การควบคุมทั่วไปของ GEODIS

คุณรับทราบว่าเว็บไซต์นี้โฮสต์โดย Acquia ("โฮสต์") เราไม่รับประกันว่าบริการโฮสติ้งนี้จะต่อเนื่อง ปลอดภัยโดยสิ้นเชิง หรือปราศจากข้อผิดพลาด คุณยอมรับความจริงที่ว่าเราใช้โฮสต์ภายนอก และด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถควบคุมการกระทำของโฮสต์นี้ได้ การยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของโฮสต์ ซึ่งสามารถพบได้บนเว็บไซต์ของโฮสต์ แม้ว่าจะมีข้อกำหนดอื่นๆ ของข้อกำหนดการใช้งาน และภายในขอบเขตของกฎหมายที่บังคับใช้ คุณรับทราบว่าเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการกระทำ (หรือการละเลย) ของโฮสต์ได้

 

 

7. ลิงค์ไฮเปอร์เท็กซ์

เว็บไซต์อาจมีไฮเปอร์เท็กซ์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย GEODIS

GEODIS ไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาที่พบในเว็บไซต์ใด ๆ ที่ผู้ใช้อาจเข้าถึงจากเว็บไซต์ของเรา เมื่อผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์บุคคลที่สาม พวกเขาทำเช่นนั้นด้วยความเสี่ยงของตนเอง และรับทราบว่า GEODIS จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาอื่นใดที่พบในเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว ผู้ใช้ยังรับทราบว่า GEODIS ไม่มีส่วนรับผิดชอบและไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเป็นผลจากการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม การอ้างอิงถึงบริษัทบุคคลที่สามและเว็บไซต์ของบริษัทนั้นไม่ได้เป็นการแนะนำแต่อย่างใด และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น

ซึ่งหมายความว่า GEODIS จะไม่รับผิดชอบต่อเงื่อนไขการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์ดังกล่าวเปลี่ยนเส้นทางไป สำหรับบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์เหล่านั้น สำหรับเนื้อหาและ/หรือเนื้อหาที่มีอยู่ในนั้น สำหรับการอัปเดตใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรือสำหรับ การดำเนินการอื่นใดที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ดังกล่าว หากคุณตัดสินใจที่จะใช้ไฮเปอร์เท็กซ์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม คุณจะต้องยอมรับความเสี่ยงเอง เมื่อใช้เว็บไซต์บุคคลที่สาม คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าว

Lingk̒ ketwey̒ pị yạng wĕbsịt̒ xụ̄̀n «thī̀ pĕn cêāk̄hxng læa/h̄rụ̄x khwbkhum doy GEODIS h̄rụ̄x bris̄ʹạth nı kherụ̄x GEODIS xāc kảh̄nd h̄ı̂ p̄hū̂ chı̂ thảkār k̄hêā s̄ū̀ rabb pheìm teim læa kār chı̂ wĕbsịt̒ dạng kl̀āw xāc xyū̀ p̣hāy tı̂ k̄ĥx kảh̄ndkār chı̂ ngān c̄hephāa sụ̀ng p̄hū̂ chı̂ ca t̂xng rạb p̄hid chxb tæ̀ pheīyng p̄hū̂ deīyw nı kār yxmrạb h̄rụ̄x mị̀ yxmrạb.

 

8. ความรับผิด

8.1 ความรับผิดของผู้ใช้

เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือซอฟต์แวร์ของตนเองจากการปนเปื้อนจากไวรัสใดๆ ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบเว็บไซต์จะต้องรับผิดชอบต่อการใช้บัญชีของตนทั้งหมด รวมถึงการเข้าสู่ระบบ รหัสผ่าน และที่อยู่อีเมล เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่จะต้องเก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และเพื่อให้มั่นใจว่าบัญชีผู้ใช้ของตนยังคงปลอดภัย

 

8.2 การรายงานและการปิดใช้งานบัญชี

ผู้ใช้ตกลงที่จะแจ้ง GEODIS ทันทีถึงการใช้บัญชี การเข้าสู่ระบบ หรือรหัสผ่านที่น่าสงสัยโดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: [email protected] ไม่ว่าในกรณีใด GEODIS จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเป็นผลจากการละเมิดโดยผู้ใช้ในส่วนนี้

GEODIS ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการใช้งานการเข้าสู่ระบบหรือรหัสผ่าน ไม่ว่าจะเลือกโดยผู้ใช้หรือจัดสรรโดย GEODIS ได้ตลอดเวลา หาก GEODIS เชื่อโดยชอบด้วยกฎหมายว่าผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อกำหนดการใช้งาน

 

8.3 ข้อจำกัดความรับผิดของ GEODIS

8.3.1- ข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้อง

แม้ว่า GEODIS จะพยายามทุกวิถีทางในการเปิดตัวและบำรุงรักษาเว็บไซต์ แต่ก็ยังอาจมีข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นหลงเหลืออยู่ ด้วยเหตุนี้ GEODIS จึงไม่รับประกันการไม่มีข้อผิดพลาดบนเว็บไซต์ การไม่มีไวรัสบนแพลตฟอร์ม หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดและข้อบกพร่อง

 

8.3.2- การเข้าถึงเว็บไซต์

GEODIS จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้ อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่ออาจไม่เสถียรหรืออาจขาดหาย อย่างน้อยเมื่อมีการบำรุงรักษา GEODIS จะไม่รับผิดชอบต่อความไม่พร้อมใช้งานของเว็บไซต์ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หรือผลที่ตามมาใด ๆ ที่เป็นผลตามมา เช่น การสูญเสียผลกำไร การหมุนเวียน เงินออม โอกาสหรือข้อมูล หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง

GEODIS ไม่รับประกันเกี่ยวกับการหยุดชะงัก ความเสี่ยง ความผิดปกติในการเข้าถึง เว็บไซต์ทำงานหนักเกินไป การแฮ็กเข้าสู่เว็บไซต์โดยบุคคลที่สาม หรือการมีอยู่ของไวรัสบนเว็บไซต์

 

8.3.3- การใช้เว็บไซต์

GEODIS จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานเว็บไซต์หรือผลที่ตามมาใดๆ ที่เป็นผลตามมา เช่น การสูญเสียผลกำไร การหมุนเวียน เงินออม โอกาสหรือข้อมูล หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

 

 

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดการใช้งานอยู่ภายใต้กฎหมายฝรั่งเศส ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง GEODIS และผู้ใช้ พวกเขาจะแทนที่และแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้าหรือปัจจุบันใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา) ในเรื่องเดียวกัน และจะมีผลเหนือกว่าในกรณีที่มีข้อขัดแย้งกับเงื่อนไขอื่น ๆ

ข้อกำหนดการใช้งานอยู่ภายใต้กฎหมายฝรั่งเศส ในกรณีที่มีความขัดแย้งในการตีความ ให้ใช้ฉบับภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับความถูกต้อง การตีความ และ/หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งาน GEODIS และผู้ใช้ตกลงที่จะพบปะกันเพื่อแสวงหาการแก้ไขข้อพิพาทฉันมิตร

ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงฉันมิตรได้ การดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตีความ ความถูกต้อง และ/หรือการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดการใช้งานจะต้องถูกนำขึ้นศาลปารีส ซึ่งรวมถึงกรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องหลายคนและการดำเนินคดีทางกฎหมายโดยบุคคลที่สามในการประมูลเพื่อให้ได้คำตัดสินในกรณีฉุกเฉินหรือการคุ้มครอง

 

 

10. เครดิต

เว็บไซต์ได้รับการพัฒนาโดย:

ปาร์คเกอร์ แอนด์ ปาร์คเกอร์

60 Quai Richelieu

33000 บอร์กโดซ์

ฝรั่งเศส

 

11. รูปภาพและภาพประกอบ

 • Chassignole Olivier
 • Adobe Stock - peopleimages.com
 • GEODIS Crédit 1
 • CLERGUE Bruno
 • URBAN Charles / REA
 • LUTT Julien / CAPA
 • MIGLIOLI Marco
 • GRANDGUILLOT L. / REA
 • VOGEL Franck
 • CRUCIATTI Piero / Factstory
 • Adobe Stock - immimagery
 • ARDITO Franck
 • Image Bank
 • CHASSIGNOLE Olivier / Factstory
 • PETERSON Mark / Factstory
 • GARAULT Eric / INITIALES BB
 • GEODIS
 • Adobe Stock - Spainter_vfx
 • Adobe Stock - greenbutterfly
 • Shutterstock
 • Adobe Stock - Desinko
 • Adobe Stock - IM Imagery
 • Trellix
 • DA SILVA Augusto / Graphix-Images
 • Adobe Stock - ibravery
 • Adobe Stock - NanSan
 • Adobe Stock - littlewolf1989
 • General Statistics Office of Vietnam
 • Adobe Stock - goodluz
 • Shutterstock - 638771980 - Pressmaster
 • iStock
 • Unsplash
 • shutterstock
 • GRUNDFOS
 • Grundfos
 • GoodFuels
 • Gartner
 • unknown
 • Unsplash - lukas-blazek
 • Adobe Stock - BillionPhotos.com
 • Adobe Stock - tippapatt
 • Unsplash - campaign-creators
 • Unsplash - scott-graham
 • Adobe Stock - 139507297
 • REA / Sébastien Ortola
 • Sébastien Ortola
 • Thomas Laisné
 • Tan Ying Zheng
 • Wikimedia
 • Bogdan Kalusevi
 • Thomas Laisne
 • Florence Molinari
 • Ben Williams
 • ramesh newell
 • REA
 • Marta Nascimento / REA
 • Xavier Popy / REA
 • Clergue Bruno
 • Shutterstocl
 • MARTIN Alex
 • Factstory
 • Franck Crusiaux_REA
 • Florence Gautrais
 • Ortola Sébastien
 • Benjamin Haas
 • Warehouse landlord
 • zephyr&borée
 • Koji Chan
 • Vvevents India Private limited
 • Trans-o-Flex
 • Lutt Julien
 • PAAKKONEN SAM
 • Magnus Åslund
 • Bogdan-Mihai Dragøt.
 • PAAKKONEN Sam
 • Licence from Shutterstock
 • Ewa JAKUBOWSKA-ZIENTAL.
 • Thomas Lasné
 • Vogel Franck
 • Sébastien Ortola/REA
 • ROMAIN BOUCHET
 • Icons
 • icons
 • To be added
 • Eric Garault
 • Baerbel
 • ADOBE STOCK - pressmaster
 • Adrien DASTE
 • Josephine WU
 • LUTT Julien
 • ORTOLA Sébastien
 • Haas Benjamin
 • Garault Eric
 • REA/ Grandguillot L.
 • licence from shutterstock
 • Unknown
 • Maarten Van Rouveroy Van Nieuwaal
 • Paakkonen Sam
 • The decisive moment INC
 • COME AND COMM
 • Iannis G
 • Miglioli Marco
 • Licence from shutterstock
 • Martin Alex
 • Sprague Allyson
 • Nina Reppich
 • Keepeek
 • Baptiste de Ville d'Avray
 • Vu Hoang Khiet
 • Eric Patin
 • Intern
 • Charles URBAN
 • Damien DEROUENE
 • iStock - License from 1-800-courier / NIND
 • iStock photo from NIND / 1-800 courier license
 • iStock license - NIND / 1-800 couriers
 • n/a
 • NASCIMENTO Marta
 • Franck CRUSIAUX
 • PETERSON Mark
 • iStock 1-800-courier
 • GÜNTER Nils
 • SPRAGUE Allyson
 • 10800-courier iStock
 • iStock 1-800 courier
 • iStock - 1-800 courier
 • HEBERT Arnaud
 • Paul Ware
 • Julien Lutt
 • none
 • Nils Günter
 • Johanna Romero
 • x
 • GEODIS Own
 • E. Garault
 • Paul Maplesden

12. เทคโนโลยีที่ใช้

เว็บไซต์ใช้เทคโนโลยี Drupal 8 และ Adobe Acrobat Reader

เอกสารบางส่วนมีอยู่ในรูปแบบ PDF