Logistics team

Δεοντολογία και συμμόρφωση

Δεοντολογία και συμμόρφωση

Για τη GEODIS, η συμμόρφωση με ισχυρές ηθικές αρχές καθώς και με τους διεθνείς νόμους και πρότυπα αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των δραστηριοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό, η GEODIS δεσμεύεται επίσης να υποστηρίζει τους πελάτες της στην αντιμετώπιση των κανονιστικών περιορισμών.

Μια σταθερή προσέγγιση δεοντολογίας και συμμόρφωσης

Χάρη σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που αναπτύσσεται σε όλους τους επιχειρηματικούς της τομείς, η GEODIS διασφαλίζει την υιοθέτηση ηθικών αρχών όσο το δυνατόν πιο κοντά στις δραστηριότητες, καθώς και την αυστηρότερη συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, τον ανταγωνισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή τους ελέγχους των εξαγωγών.

Η δέσμευσή μας σε αυτόν τον τομέα ξεκίνησε το 2003, όταν ενταχθήκαμε στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο καλεί τις εταιρείες σε όλο τον κόσμο να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος. Το 2009, ο Όμιλος συνέταξε μια Χάρτα Δεοντολογίας και τη διένειμε στους υπαλλήλους του, δίνοντας συγκεκριμένη έκφραση σε αυτή την ισχυρή δέσμευση. Έκτοτε, η εν λόγω Χάρτα επικαιροποιείται τακτικά και αποτελεί αντικείμενο εκπαιδευτικών μαθημάτων για όλους τους εργαζόμενους.

 

Τα οκτώ στοιχεία της προσέγγισης της GEODIS για τη δεοντολογία και τη συμμόρφωση

 

Δέσμευση της διοικητικής ομάδας

Η ισχυρή θέση της διοίκησης του ομίλου όσον αφορά τη δεοντολογία και τη συμμόρφωση γνωστοποιείται και επαναλαμβάνεται με σαφήνεια. Όλες οι δράσεις που αφορούν τη δεοντολογία και τη συμμόρφωση επικυρώνονται και παρακολουθούνται από τη Γενική Διεύθυνση.

 

Χάρτης δεοντολογίας

Η διοίκηση κάθε οντότητας της GEODIS είναι υπεύθυνη για τη διανομή του Χάρτη και των εγγράφων που τον συμπληρώνουν (έγγραφα αναφοράς για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τις ανταγωνιστικές πρακτικές κ.λπ.), διασφαλίζοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι τον γνωρίζουν και ότι η εφαρμογή του είναι αποτελεσματική στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους.

 

Αφιερωμένοι πόροι 

Για να αναπτύξει και να υποστηρίξει αυτό το σύστημα δεοντολογίας και συμμόρφωσης, το διοικητικό συμβούλιο της GEODIS έχει συστήσει μια ειδική ομάδα. Αυτή υποστηρίζεται από ένα δίκτυο ανθρώπων αναμεταδοτών και ανταποκριτών στους επιχειρηματικούς κλάδους και τις γεωγραφικές περιοχές.

 

Αξιολόγηση κινδύνων

Η Επιτροπή Κινδύνων κατευθύνει κυρίως τη χαρτογράφηση των κινδύνων της GEODIS, την τακτική επικαιροποίησή της και τα σχέδια δράσης που προκύπτουν.

 

Προγράμματα κατάρτισης

Σχεδιάζονται για να εξασφαλίσουν, ιδίως, τη γνώση και την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μέσω ενοτήτων και συνεδριών αφιερωμένων στη δεοντολογία και τη συμμόρφωση. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν αντικείμενο τακτικών εκστρατειών επικοινωνίας. Επιπλέον, η δεοντολογία και η συμμόρφωση αποτελούν μέρος της διαδικασίας εισαγωγής των εργαζομένων και συζητούνται κατά την ετήσια συνέντευξη που πρέπει να διεξάγει κάθε διευθυντής με τις ομάδες του.

 

Πειθαρχικές διαδικασίες

Η δέσμευση της διοίκησης για τη δεοντολογία και τη συμμόρφωση είναι σαφής και ξεκάθαρη. Οποιαδήποτε παράβαση των κανόνων που ορίζονται από τον Όμιλο τιμωρείται. Αυτή η αυστηρότητα είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι η δέσμευση του Ομίλου εφαρμόζεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του.

 

Προμηθευτές και συνεργάτες

Οι διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της GEODIS αποσκοπούν κυρίως στην αξιολόγηση της φήμης και της ακεραιότητάς τους. Είναι ένα μέσο για να διασφαλιστεί ότι οι λειτουργίες και η αλυσίδα εφοδιασμού είναι απαλλαγμένες από καταδικαστέες πρακτικές. Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών εκφράζει με σαφήνεια τις προσδοκίες της GEODIS.

 

Σύστημα ηθικής προειδοποίησης ή "whistleblowing"

Κάθε εργαζόμενος μπορεί να αναφέρει ανησυχίες για οποιαδήποτε παράβαση νόμου ή κανονισμού ή μη συμμόρφωση με διάταξη του Χάρτη Δεοντολογίας μέσω αυτού του συστήματος, το οποίο εφαρμόζεται παγκοσμίως, χωρίς να φοβάται αντίποινα. Το σύστημα αυτό είναι επίσης ανοικτό σε τρίτους συνεργάτες της GEODIS (πελάτες, προμηθευτές, υπεργολάβους κ.λπ.). Στο σύστημα αυτό μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διεύθυνση: [email protected].

 

Η Επιτροπή Κινδύνου

Η Επιτροπή Κινδύνου της GEODIS, που ξεκίνησε το 2010, καθορίζει και καθοδηγεί τις αποφάσεις του Ομίλου όσον αφορά τη δεοντολογία και τη συμμόρφωση, καθώς και την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων. Διασφαλίζει την εφαρμογή των αρχών του Χάρτη Δεοντολογίας της GEODIS. Οι κύριες αποστολές της είναι οι εξής:

 • Καθορισμός των ηθικών αρχών που θα καθοδηγούν τη λήψη αποφάσεων και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητες;
 • Φροντίζει ώστε οι αρχές αυτές να διαδίδονται σε όλο τον οργανισμό και στους τρίτους επιχειρηματικούς εταίρους του Ομίλου;
 • Εξασφαλίζει ότι το πρόγραμμα δεοντολογίας και συμμόρφωσης εξελίσσεται (σύμφωνα με τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα και σύμφωνα με τις αξίες και τις δεσμεύσεις του Ομίλου;
 • Αναλύει τυχόν δυνητικούς ή αποδεδειγμένους κινδύνους και αποφασίζει για τις προληπτικές ή διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να αναπτυχθούν εντός του Ομίλου;
 • Η έκδοση γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων που παραπέμπονται σε αυτήν.

 

Με πρόεδρο τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο κύριος σκοπός της Επιτροπής Κινδύνου είναι να καταστήσει τη δεοντολογία και τη συμμόρφωση αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας του Ομίλου. Επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Ομίλου για υγιή, βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών του. Αποτελείται από τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου και διάφορα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής:

 • τον Πρόεδρο του Εκτελεστικού Συμβουλίου
 • το Διευθυντή Διακυβέρνησης, Κινδύνων και Συμμόρφωσης του Ομίλου
 • τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο υπεύθυνο για τη βελτίωση των επιδόσεων
 • το Γενικό Οικονομικό Διευθυντή, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου
 • το Διευθυντή Στρατηγικής
 • το Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού
 • το Διευθυντή ασφάλειας
 • το Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου
 • το Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων
 • το Διευθυντή Νομικών και Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
 • το Διευθυντή Ψηφιακής και Τεχνολογίας
 • το Διευθυντής Αειφόρου Ανάπτυξης.

 

Ο Χάρτης Δεοντολογίας της GEODIS

Αυτός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του συστήματος δεοντολογίας και συμμόρφωσης της GEODIS. Το έγγραφο ορίζει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις δραστηριότητες, καθώς και την οργάνωση που υποστηρίζει το σύστημα. Εκφράζει την επιθυμία του Ομίλου να ενεργεί ως αξιόπιστος και υπεύθυνος εταίρος απέναντι σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος του: επιχειρηματικούς εταίρους, εργαζόμενους, μετόχους και την κοινωνία των πολιτών.

 

Ο κώδικας δεοντολογίας των προμηθευτών μας

Ο παρών Κώδικας ορίζει τον Χάρτη Δεοντολογίας της GEODIS για τους προμηθευτές, τους υπεργολάβους και τους συνεργάτες της. Δηλώνει με σαφήνεια τις προσδοκίες της από αυτούς στους ακόλουθους τομείς: σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, υγεία και ασφάλεια, καταπολέμηση της διαφθοράς, ανταγωνισμός, ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί περί εξαγωγών, εμπιστευτικότητα, οικολογία και υπεργολαβία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δεοντολογία και τη συμμόρφωση στη GEODIS, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected] (αιτήματα σχετικά με το σύστημα προειδοποίησης δεοντολογίας) ή [email protected] (άλλα αιτήματα).