Πολιτική απορρήτου

 

Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των ατόμων αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της GEODIS. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, η GEODIS δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και να εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σέβεται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών σας Δεδομένων και να διασφαλίζει την προστασία τους.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου είναι να σας ενημερώσει σχετικά με τους λόγους για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας, ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.

Αν θέλετε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική για τα cookies.

Κάθε όρος που αρχίζει με κεφαλαίο γράμμα και δεν ορίζεται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου έχει την έννοια που αναφέρεται στους Όρους χρήσης.

 

 

Γιατί η GEODIS επεξεργάζεται τα δεδομένα σας;

 

Η GEODIS επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς. Αυτοί οι σκοποί σχετίζονται ο καθένας με μια νόμιμη βάση για την επεξεργασία, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Type

Σκοποί

Νομική βάση

Παροχή των υπηρεσιών μας

 • Σας επιτρέπουμε να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας και να περιγράφετε τις Υπηρεσίες μας σε υφιστάμενους και μελλοντικούς επιχειρηματικούς συνεργάτες και σε άλλα τρίτα μέρη
 • Τη δημιουργία λογαριασμών για τη χρήση των Υπηρεσιών
 • Σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στις εγκαταστάσεις μας.
 • Η παροχή των Υπηρεσιών μας
 • Η επικοινωνία μαζί σας σε σχέση με τις Υπηρεσίες ή ως αποτέλεσμα ενός αιτήματος
 • Μοιραζόμαστε με τους παρόχους υπηρεσιών μας που εκτελούν ορισμένες επιχειρηματικές λειτουργίες ή υπηρεσίες για λογαριασμό μας και οι οποίοι δεσμεύονται από συμβατικές υποχρεώσεις που συνάδουν με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου
 • Αυτή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ Εσάς και της GEODIS ή μιας σύμβασης μεταξύ Εσάς και τρίτου μέρους που έχει σύμβαση με τη GEODIS.
 • Η επεξεργασία αυτή μπορεί επίσης να είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η GEODIS για την παροχή της υπηρεσίας.

Διαχείριση cookies

 • Η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η GEODIS. Η GEODIS θεωρεί ότι έχει έννομο συμφέρον να βελτιώσει τις Υπηρεσίες μας προκειμένου να αναπτύξει την επιχείρησή μας.
 • Όπου απαιτείται από το νόμο να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας πριν σας στείλουμε τέτοιες πληροφορίες ή συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό αυτό, θα βασιστούμε στη συγκατάθεση αυτή ως βάση για την επεξεργασία.

Διαχείριση αιτημάτων προστασίας δεδομένων

 • Παραλαβή αιτημάτων, ιδίως μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραπομπής του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αντιστοιχεί στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.
 • Ενημέρωση και παρακολούθηση των αιτημάτων, σε συνεργασία με τις οικείες υπηρεσίες
 • Αυτή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που ορίζεται από τον ισχύοντα κανονισμό για την προστασία των δεδομένων.
 • Όπου απαιτείται από το νόμο να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας πριν σας στείλουμε τέτοιες πληροφορίες ή συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό αυτό, θα βασιστούμε στη συγκατάθεση αυτή ως βάση για την επεξεργασία.

Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις

 • Τη διατήρηση αρχείου δραστηριοτήτων σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς
 • Την αποστολή πληροφοριών σε εσάς σχετικά με τις αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου μας;
 • Για να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση, δικαστική απόφαση, προκειμένου να ασκήσουμε τις νομικές μας αξιώσεις ή να αμυνθούμε έναντι νομικών αξιώσεων
 • Για να ικανοποιήσουμε διάφορες νομικές απαιτήσεις
 • Αυτή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που ορίζεται από τον ισχύοντα κανονισμό προστασίας δεδομένων, την προστασία των καταναλωτών ή μια νομική υποχρέωση που σχετίζεται με την Υπηρεσία.

 

 

Πόσο καιρό διατηρεί η GEODIS τα δεδομένα σας;

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται ή επιτρέπεται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται παραπάνω, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Ειδικότερα, θα διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα έχουμε συνεχή σχέση μαζί σας και κυρίως για όσο διάστημα έχετε ενεργό λογαριασμό στον Ιστότοπο. Ενδέχεται επίσης να διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, εάν απαιτείται από το νόμο ή εάν αυτό είναι σκόπιμο υπό το πρίσμα της νομικής μας θέσης (όπως σε σχέση με την επιβολή των Όρων Χρήσης, τις ισχύουσες παραγραφές, τις δικαστικές ή ρυθμιστικές έρευνες). Επιπλέον, θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για 3 χρόνια από τη λήξη της σχέσης μας μαζί σας ή από την τελευταία επαφή του Χρήστη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με τις δραστηριότητες μάρκετινγκ.

 

 

Με ποιους μοιράζεται η GEODIS τα δεδομένα σας;

 

Ο χρήστης ενημερώνεται ότι τα Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν στους παρόχους υπηρεσιών και τους συνεργάτες μας.

Για την προστασία της εμπιστευτικότητας των Προσωπικών σας Δεδομένων, η GEODIS αναλαμβάνει την υποχρέωση να κοινοποιεί τα δεδομένα σας μόνο σε πρόσωπα ή υπηρεσίες που είναι εξουσιοδοτημένες να γνωρίζουν τέτοιες πληροφορίες και αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται.

Κατά την εκτέλεση των συμβάσεών μας και προκειμένου να διασφαλίσουμε τη σχέση με τους πελάτες μας και τη συνέχεια των υπηρεσιών μας, θα μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τους παρόχους υπηρεσιών και τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες. Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας δεδομένων, σε δικαστήρια, κυβερνητικές αρχές ή αρχές επιβολής του νόμου ή εξουσιοδοτημένους τρίτους, εφόσον απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Η GEODIS διασφαλίζει ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα κοινοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και υπό τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία τους.

 

 

Μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων

 

Η GEODIS δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο. Συνεπώς, τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να αποσταλούν για αποθήκευση και χρήση σε χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η GEODIS και οι θυγατρικές και συνεργάτες μας, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Για να διευκολύνουμε τις παγκόσμιες δραστηριότητές μας, ενδέχεται να μεταφέρουμε πληροφορίες διεθνώς και να επιτρέπουμε την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες από χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται οι συνδεδεμένες οντότητες της GEODIS για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική. Η GEODIS θα μεταφέρει πληροφορίες διεθνώς μόνο για την υλοποίηση των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω, με απόλυτο σεβασμό κάθε ισχύουσας νομοθεσίας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν για αποθήκευση και χρήση εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται η GEODIS και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που οι διαβιβάσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν εκτός του ΕΟΧ, θα γίνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς και μετά την υπογραφή Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών, εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ρήτρες αυτές διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

 

 

Μπορούν τα προσωπικά μου δεδομένα να πωληθούν;

 

Σεβόμενοι τις αρχές μας, και εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η GEODIS δεν πωλεί τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

 

Πώς η GEODIS προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Η ασφάλεια των πληροφοριών αποτελεί βασική πτυχή της συνολικής λύσης πληροφορικής της GEODIS. Οι έλεγχοι και τα μέτρα ασφάλειας δεδομένων εφαρμόζονται σε όλη την επιχείρηση και ενσωματώνονται στις διαδικασίες και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές λειτουργίες. Χρησιμοποιούνται διάφορες μεθοδολογίες για τη ρύθμιση και την προστασία της πρόσβασης στους πόρους και τα δεδομένα του συστήματος της GEODIS.

Αυτές περιλαμβάνουν μέτρα φυσικής ασφάλειας (ασφάλεια πρόσβασης στους χώρους, κονκάρδες κ.λπ.), οργανωτικά μέτρα ασφάλειας (εκπαίδευση, διαδικασίες κ.λπ.), καθώς και μέτρα ασφάλειας ηλεκτρονικών συστημάτων (antivirus, ασφάλεια κωδικών πρόσβασης, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας κ.λπ.). Υπάρχουν επίσης μέτρα που διασφαλίζουν ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι παραλήπτες έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, υπό κατάλληλες συνθήκες ασφαλείας

 

 

Ποιά είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

 

Ανάλογα με τη συμβατική σχέση, ενδέχεται να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για λογαριασμό ενός συγκεκριμένου πελάτη, προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες για τις οποίες μας έχει προσλάβει ο εν λόγω πελάτης, σύμφωνα με τη σύμβασή μας με τον εν λόγω πελάτη. Αν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που διατηρούμε ως πάροχος υπηρεσιών για συγκεκριμένο πελάτη, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τον εν λόγω πελάτη.

Για την επεξεργασία δεδομένων όπου η GEODIS χαρακτηρίζεται ως Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ ή Παρόχος υπηρεσιών σύμφωνα με τον ΚΠΔ ή οποιαδήποτε ισοδύναμη ποιότητα ορίζεται από τον ισχύοντα κανονισμό προστασίας δεδομένων, οι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν πρόσβαση, διόρθωση ή/και διαγραφή των Προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν. Οι χρήστες έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητήσουν να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και το δικαίωμα να δώσουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων μετά το θάνατό τους. Κάθε Χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την παροχή των Προσωπικών Δεδομένων του σε αυτόν ή σε τρίτους σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανήματα. Σημειώστε ότι, όταν βασιζόμαστε σε συγκατάθεση για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση δυσκολιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων ή αν θεωρείτε ότι δεν έγιναν σεβαστά τα δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε με καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους χρησιμοποιώντας αυτό το έντυπο ή dpo[at]geodis[dot]com ή στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Για χρήστες με έδρα την Ευρώπη και τον κόσμο

GEODIS

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

26 Quai Charles Pasqua

Espace Seine

92300 Levallois-Perret

Γαλλία

 

Για χρήστες με έδρα τις ΗΠΑ

GEODIS Logistics LLC

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

7101 Executive Center Drive

Suite 333

Brentwood - TN 37027

ΗΠΑ

 

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν προβούμε σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σχετικά με το αίτημά σας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να χρεώσουμε τέλος ή να απορρίψουμε το αίτημά σας, όπου επιτρέπεται από το νόμο, για παράδειγμα εάν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό.

 

 

Εφαρμοστέο δίκαιο

 

Η Πολιτική απορρήτου υπόκειται στη γαλλική νομοθεσία. Η παρούσα Πολιτική απορρήτου αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της GEODIS και του χρήστη. Υπερβαίνει και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή ταυτόχρονες συνεννοήσεις ή συμφωνίες, γραπτές ή προφορικές, σχετικά με το εν λόγω θέμα και υπερισχύει έναντι οποιουδήποτε αντικρουόμενου όρου. Η Πολιτική Απορρήτου έχει καθιερωθεί σε διάφορες γλώσσες. Σε κάθε περίπτωση, η γαλλική έκδοση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου υπερισχύει κάθε άλλης έκδοσης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από την εγκυρότητα, την ερμηνεία ή/και την εκτέλεση της Πολιτικής Απορρήτου, η GEODIS και ο Χρήστης συμφωνούν να συναντηθούν για να προσπαθήσουν να βρουν μια φιλική λύση στη διαφορά τους. Σε περίπτωση που τα μέρη δεν καταλήξουν σε φιλική λύση, κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία, την εγκυρότητα και/ή την εκτέλεση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υποβάλλεται στα αρμόδια δικαστήρια του Παρισιού, ακόμη και σε περίπτωση πολλαπλών εναγομένων ή εισαγωγής τρίτου προσώπου, για διαδικασίες που αποσκοπούν στη λήψη επειγόντων ή ασφαλιστικών μέτρων, σε συνοπτικές διαδικασίες ή κατόπιν αιτήσεως.