Contrat fichier de travail

Informacje prawne

GEODIS SA, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadająca Zarząd i Radę Nadzorczą, z kapitałem zakładowym w wysokości 404 461 760 EUR, zarejestrowana we Francji w Rejestrze Handlowym i Spółek NANTERRE pod numerem 542 084 322.

 

Siedziba

„Espace Seine”

26 quai Charles Pasqua

92300 LEVALLOIS-PERRET

Francja

Telefon: + 33 (0)1 56 76 26 00

(zwana dalej „GEODIS”)

Imię i nazwisko Dyrektora ds. witryn internetowych albo Kierownika ds. publikacji: Laurent Melaine, Chief Commercial and Marketing officer, (zwany dalej „Wydawcą”)

 

Witrynę hostuje:

Acquia Inc.

53 State Street, 10th Floor

Boston, MA 02109

Stany Zjednoczone Ameryki

Telefon: +1-888-922-7842

 

Projekt graficzny, integracja i opracowanie: GEODIS, Webedia, Parker&Parker

Warunki korzystania

Definicje

Termin „Jednostki stowarzyszone” oznacza wszelkie istniejące albo mające powstać przedsiębiorstwa albo wszelkie osoby prawne, które bezpośrednio albo pośrednio kontrolują GEODIS, są przez nią kontrolowane albo pozostają z nią pod wspólną kontrolą.

Termin „Dane” oznacza wszelkie dane zapewniane na mocy rozporządzeń UE i określone w Polityce prywatności.

Termin „Użytkownik/Użytkownicy” lub określenia „Państwo” czy „Państwa” oznaczają każdą osobę fizyczną, która uzyskuje dostęp do tej Witryny internetowej i korzysta z niej, w tym osoby fizyczne, które się zarejestrowały, jak również te, które się nie zarejestrowały.

Określenia „my” czy „nasz” oznaczają GEODIS.

Termin „Warunki korzystania” oznacza niniejsze warunki, którym podlega Państwa dostęp do Witryny internetowej i korzystanie z niej przez Państwa.

Termin „Witryna internetowa” oznacza witrynę internetową proponowaną przez Wydawcę i dostępną poprzez następujące łącze: www.geodis.com.

Preambuła

Spółka GEODIS zdecydowała się na opublikowanie tej Witryny internetowej, zarządzanie nią i udostępnianie jej.

Dostęp do Witryny internetowej podlega wymogowi przestrzegania niniejszych Warunków korzystania.

Uzyskanie dostępu do tej Witryny internetowej i korzystanie z niej przez Użytkowników oznacza pełną akceptację Warunków korzystania. Obowiązujące Warunki korzystania to te, które są w mocy w dniu każdego połączenia Użytkownika z Witryną internetową. Wskazuje się, że GEODIS może w każdej chwili swobodnie udoskonalać, modyfikować, poprawiać albo usuwać całość albo część Warunków korzystania. Uznaje się, że takie zmiany przedstawiono Użytkownikom, gdy po prostu zostaną one opublikowane w Internecie. Niezależnie od powyższego, w przypadku istotnych zmian dotyczących Warunków korzystania Wydawca może wyraźnie poinformować Użytkownika o takich zmianach pocztą elektroniczną. W każdym przypadku uznaje się, że każdy Użytkownik, który uzyskuje dostęp do Witryny internetowej po opublikowaniu Warunków korzystania w Internecie, akceptuje je bez zastrzeżeń. W związku z powyższym Użytkownika zachęca się do sprawdzania ich przy każdej wizycie, aby przeczytać najnowszą wersję dostępną w Witrynie internetowej. 

Cel Witryny internetowej

Głównym celem tej Witryny internetowej jest przedstawianie informacji dotyczących spółki Geodis i jej jednostek zależnych (zwanych dalej „GEODIS”) oraz ich odpowiednich działań.

Dostęp do Witryny internetowej

Każdy może uzyskać dostęp do Witryny internetowej.

Poruszanie się po Witrynie zostało zoptymalizowane zwłaszcza dla użytkowników posiadających komputery o następującej konfiguracji:

Microsoft Internet Explorer wersja 8 albo nowsza, albo jakakolwiek inna przeglądarka takiej samej generacji.

Rozdzielczość ekranu: 1280 x 768

GEODIS zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszenia, ograniczenia albo przerwania dostępu do całości albo części Witryny internetowej, w tym dostępu do jej treści i funkcji, bądź dostępności Witryny internetowej, bez uprzedniego powiadomienia.

Cały sprzęt, którego Użytkownik używa do łączenia się z Witryną internetową, musi zawsze być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami oraz spełniać ich wymagania. W przypadku jakichkolwiek zakłóceń pracy Witryny internetowej, co do których można ustalić, że zostały spowodowane przez sprzęt Użytkownika, Użytkownik powinien niezwłocznie odłączyć sprzęt powodujący zakłócenia.

W szczególności Użytkownicy Witryny internetowej zobowiązują się do uzyskiwania dostępu do Witryny internetowej przy użyciu nowoczesnego sprzętu wolnego od wirusów i zaktualizowanej przeglądarki najnowszej generacji, oraz do niewykorzystywania Witryny internetowej do przechowywania albo przesyłania Złośliwego kodu, ani w celu ingerowania w integralność bądź działanie Witryny czy w celu zakłócania integralności bądź działania Witryny. Termin „Złośliwy kod” oznacza wirusy, robaki, bomby czasowe, konie trojańskie i inny szkodliwy albo złośliwy kod, pliki, skrypty, agenty czy programy.

Własność intelektualna

Witryna internetowa i wszelkie składające się na nią elementy (w tym w szczególności cała wiedza specjalistyczna, wszelkie tajemnice handlowe, teksty, prezentacje, materiały wideo, zdjęcia, dokumenty do pobierania, znaki towarowe i logo) oraz powiązane oprogramowanie podlegają ochronie z tytułu praw własności intelektualnej (w tym w szczególności prawa autorskiego, „droits d’auteur”, praw sui generis producenta baz danych, znaków towarowych, projektów, nazw domen) i praw pokrewnych stanowiących własność GEODIS i/lub jej licencjodawców.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez GEODIS z wyprzedzeniem i na piśmie Użytkownik nie będzie wykorzystywać, powielać, modyfikować, przedstawiać, rozpowszechniać, edytować, tłumaczyć, dostosowywać, wycinać ani publikować całości ani jakiejkolwiek części Witryny internetowej i/lub składających się na nią elementów w jakiejkolwiek formie/jakimkolwiek formacie, w jakichkolwiek mediach i w jakimkolwiek celu (komercyjnym, reklamowym czy innym).

Nieprzestrzeganie tych zakazów może w szczególności stanowić naruszenie własności intelektualnej i/lub prowadzenie nieuczciwej i pasożytniczej konkurencji, skutkując pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej.

GEODIS dąży do zapewniania Użytkownikom wysokiej jakości usług. W tym celu GEODIS pracuje nad doskonaleniem niektórych ze swoich usług poprzez Państwa korzystanie z Witryny internetowej.

Poufność i ochrona Państwa Danych

GEODIS stosuje odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, fizyczne i techniczne w celu ochrony bezpieczeństwa, poufności i integralności Państwa danych.

GEODIS nie ujawnia Państwa danych, z wyjątkiem przypadków, gdy wymaga tego prawo, albo gdy Państwo wyraźnie pozwolą na to na piśmie, oraz zobowiązuje się nie przekazywać tych danych nikomu, w tym jednostkom stowarzyszonym ze swojej grupy, które bezpośrednio albo pośrednio kontrolują GEODIS, podlegają jej kontroli, albo znajdują się z nią pod wspólną kontrolą.

Przyjmują Państwo do wiadomości, że obecnie usługi są hostowane dla GEODIS przez Acquia Inc (zwaną dalej „firmą hostingową”). Nie gwarantujemy nieprzerwanej pracy, braku błędów ani całkowitego bezpieczeństwa usług hostingowych. Rozumieją Państwo i zgadzają się, że korzystamy z zewnętrznego środowiska hostingowego i nie możemy bezpośrednio kontrolować działania tego środowiska. Zgadzając się na niniejsze Warunki korzystania, potwierdzają Państwo, że przyjmują Warunki korzystania (firmy hostingowej), które można znaleźć w witrynie internetowej (lien), oraz że zgadzają Państwo się ich przestrzegać. W zakresie dozwolonym obowiązującym prawem, niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszych Warunków korzystania potwierdzają i zgadzają się Państwo, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za czyny bądź zaniechania (firmy hostingowej).

Hiperłącza

Ta Witryna internetowa może zawierać łącza do witryn internetowych podmiotów zewnętrznych, które nie znajdują się pod kontrolą GEODIS.

GEODIS nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień dotyczących jakiejkolwiek innej witryny internetowej, do której Użytkownik może uzyskać dostęp poprzez Witrynę internetową. Kiedy Użytkownik uzyskuje dostęp do witryny internetowej podmiotu zewnętrznego, Użytkownik robi to na własne ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że GEODIS nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści, reklamy, produkty czy inne materiały dostępne w takich witrynach podmiotów zewnętrznych. Użytkownik zgadza się również, że GEODIS nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek straty czy szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesionej w wyniku korzystania z witryny internetowej podmiotu zewnętrznego. Odniesienia do zewnętrznych przedsiębiorstw i witryn internetowych w Witrynie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią aprobaty ani zalecenia.

Dlatego też, w odniesieniu do witryn internetowych, do których prowadzą wspomniane hiperłącza, GEODIS nie będzie ponosić odpowiedzialności w szczególności za ich warunki dostępu, proponowane w nich usługi, ich treści i/lub przechowywane w nich elementy, wprowadzane w nich aktualizacje itp. Jeżeli zdecydują się Państwo skorzystać z łącza, aby przejść z Witryny internetowej do innej witryny internetowej, robią to Państwo na własne ryzyko. Proszę pamiętać, że niniejsze Warunki korzystania przestają wówczas obowiązywać i powinni Państwo przeczytać Warunki korzystania obowiązujące w innych witrynach internetowych.

Odpowiedzialność

Niezależnie od wszelkich starań podejmowanych w zakresie tworzenia i aktualizacji Witryny internetowej wciąż mogą występować w niej błędy, nieprawidłowości lub luki. W najpełniejszym zakresie dozwolonym francuskim prawem GEODIS wyklucza i zrzeka się wszelkich gwarancji, warunków i oświadczeń, które mogą być w inny sposób dorozumiane na mocy prawa w związku z tą Witryną internetową. W szczególności GEODIS nie oświadcza ani nie gwarantuje, że treści Witryny internetowej będą pozbawione błędów i że platforma Witryny internetowej będzie wolna od wirusów i innych szkodliwych elementów, ani że błędy i wady zostaną naprawione. Użytkownik musi samodzielnie zastosować środki ostrożności w tym zakresie.

Zarejestrowani członkowie ponoszą odpowiedzialność za wszelkie przypadki korzystania z ich konta (w tym nazwy użytkownika i hasła) i adresu e-mail. Zarejestrowani członkowie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa swoich haseł i muszą traktować takie informacje jako poufne. Jeżeli Użytkownik wie, albo podejrzewa, że osoba trzecia zna kod identyfikacyjny lub hasło Użytkownika, albo z nich korzysta, Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić o tym GEODIS pod adresem [email protected]. GEODIS ma prawo dezaktywować jakikolwiek kod identyfikacyjny i hasło Użytkownika, niezależnie od tego, czy zostały one wybrane przez Państwa, czy przyznane przez nas, w dowolnym momencie, jeżeli w naszej uzasadnionej opinii nie wywiązali się Państwo z obowiązku przestrzegania którychkolwiek z postanowień Warunków korzystania.

GEODIS dołoży uzasadnionych starań w celu zapewnienia dostępności Witryny internetowej. Jednakże możliwe jest wystąpienie problemów z połączeniem albo zakłóceń przy łączeniu się z Witryną internetową. Dostępność strony może zostać zawieszona w szczególności z powodu konserwacji i/lub przyczyn związanych z jakością sieci internetowej. W żadnym przypadku GEODIS nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu niedostępności Witryny internetowej, niezależnie od jej powodu i/lub czasu trwania. GEODIS nie ponosi odpowiedzialności na mocy postanowień niniejszych Warunków korzystania z tytułu jakichkolwiek szkód pośrednich, szczególnych, ubocznych czy następczych ani jakiejkolwiek utraty zysków, utraty przychodów, utraty oczekiwanych oszczędności, utraty możliwości, utraty danych czy uszczerbku na reputacji.

GEODIS nie oferuje żadnej gwarancji w odniesieniu do ryzyka zakłóceń albo nieprawidłowego działania w związku z połączeniem, przeciążeniem sieci i/lub systemami komputerowymi, nieupoważnionym dostępem osób trzecich i zakażeniem jakimikolwiek wirusami krążącymi w rzeczonych sieciach i/lub systemach komputerowych. Użytkownicy korzystają z Witryny internetowej na własne ryzyko. GEODIS nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wszelkich bezpośrednich albo pośrednich szkód, wszelkiej utraty zysków, utraty przychodów, utraty oczekiwanych oszczędności, utraty możliwości, utraty danych czy uszczerbku na reputacji, które mogą wynikać z takiego korzystania.

Obowiązujące prawo

Warunki korzystania podlegają prawu francuskiemu. Niniejsze Warunki korzystania stanowią całość porozumienia pomiędzy GEODIS i Użytkownikiem. Zastępują one wszelkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia lub umowy w formie ustnej bądź pisemnej dotyczące takiego przedmiotu umowy, i mają znaczenie nadrzędne wobec wszelkich warunków kolidujących.

Warunki korzystania opracowano w większej liczbie wersji językowych. W każdym przypadku francuska wersja językowa niniejszych Warunków ma znaczenie nadrzędne wobec jakiekolwiek innej wersji.

W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego ważności, interpretacji i/lub wykonania postanowień Warunków korzystania GEODIS i Użytkownik zobowiązują się spotkać, aby spróbować znaleźć polubowne rozwiązanie sporu.

W przypadku gdy stronom nie uda się osiągnąć polubownego rozwiązania, wszelkie spory dotyczące interpretacji, ważności i/lub wykonania postanowień Warunków korzystania wnoszone są przed sądy właściwe w Paryżu, w tym w przypadku kilku pozwanych czy włączenia osoby trzeciej, w przypadku postępowań mających na celu uzyskanie rozpatrzenia w trybie pilnym albo zastosowanie środków ochronnych, postępowań uproszczonych czy wnioskowania. 

Autorzy

Witryna została opracowana przez:

CGI France

Immeuble CB16

17, place des Reflets

92097 Paris la Défense Cedex

Francja

Obrazy i ilustracje

FOTOGRAFIE

GEODIS (c) F. Ardito, Bruno Clergue, Augusto Da Silva, Christian Gauthier, T. Laisné, J.Lutt/CAPA Pictures, Denis Meunier, Sébastien Ortola / REA, Xavier Popy / REA, C. Sasso/CAPA Pictures, Laurent Stinus, L. Zylbermann.

Wykorzystane technologie

Witryna wykorzystuje technologie Drupal 8 i Acrobat Reader firmy Adobe.

Niektóre dokumenty są dostępne w formacie PDF.

Contrat fichier de travail

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami