Contract work file

Nasze podejście do etyki i zgodności z zasadami

W GEODIS zobowiązane do naszych silnych zasad etycznych oraz szacunek wobec prawa i międzynarodowych standardów to kluczowe warunki prowadzenia działalności. Jesteśmy uczciwi we wszystkim, co robimy, wspierając klientów w uwzględnianiu ograniczeń regulacyjnych.

Silny program zgodności korporacyjnej

GEODIS stosuje wszechstronny program wdrożony we wszystkich liniach działalności, aby ściśle monitorować przyjmowanie zasad etycznych w działalności operacyjnej. Jednocześnie z najwyższym szacunkiem odnosimy się do międzynarodowych regulacji, szczególnie, jeśli chodzi o zwalczanie korupcji, konkurencję, ochronę danych oraz kontrolę eksportu. Zapewnia to zgodność firmy z wymogami we wszystkim, co robimy.

W 2003 r. jeszcze bardziej zwiększyliśmy nasze wysiłki w tym obszarze poprzez dołączenie do inicjatywy Global Compact ONZ, apelującej do firm na całym świecie, aby podjęły kroki w obszarach takich jak ochrona praw człowieka oraz ochrona środowiska. W 2009 r. nasze silne zobowiązanie zmaterializowało się wraz z publikacją i dystrybucją naszego kodeksu etyki. Regularnie uaktualniamy ten kodeks, dbając o to, aby każdy pracownik posiadał jego kopię, a także egzekwujemy go poprzez sesje szkoleniowe dla wszystkich pracowników.

Osiem komponentów podejścia do etyki i zgodności w GEODIS

Zwiększamy zaangażowanie w tym obszarze poprzez osiem osobnych komponentów.

Zobowiązanie zespołu kierowniczego

Wyraźnie i często komunikujemy niezłomne stanowisko zarządu grupy na rzecz etyki i zgodności z wymogami. Zarząd również aktywnie zatwierdza i monitoruje wszelkie działania związane z etyką i zgodnością z wymogami.

Kodeks etyki

Zarząd każdego z podmiotów GEODIS jest odpowiedzialny za rozprowadzanie kodeksu oraz dokumentów pomocniczych (naszego zestawu narzędzi do zwalczania korupcji, praktyk konkurencyjnych, itd.). Zwiększa to świadomość na wszystkich poziomach naszej firmy, zapewniając efektywne jego wdrażanie w działalności operacyjnej.

Specjalistyczne zasoby

Zarząd GEODIS wyznaczył wyspecjalizowany zespół, który ma za zadanie opracowywać i wspierać w tym podejściu Dział etyki i zgodności z wymogami. Zespół ten współpracuje z siecią korespondentów i kontaktów w naszych liniach działalności i obszarach geograficznych.

Ocena ryzyka

Rada ds. etyki i ryzyka zarządza i regularnie uaktualnia nasze podejście do określania ryzyka i odpowiadające mu plany działania.

Programy szkoleniowe

Nasze programy szkoleniowe zapewniają, że wszyscy pracownicy zostali odpowiednio wyszkoleni oraz poznali to zagadnienie za pomocą konkretnych modułów i sesji. Programy te są tematem regularnych kampanii o specjalistycznej treści. Zagadnienie etyki i zgodności z wymogami jest również częścią naszego procesu integracji pracowników oraz corocznego spotkania oceniającego, które każdy kierownik przeprowadza ze swoim zespołem.

Procedury dyscyplinarne

Zobowiązanie kierownictwa do etyki i zgodności z wymogami jest wyraźne i nieugięte. Wszelkie naruszenia reguł ustanowionych przez grupę będą karane. Rygor ten jest niezmiernie ważny, aby zagwarantować wdrożenie zobowiązania grupy przez wszystkich interesariuszy.

Dostawcy i partnerzy

GEODIS wdraża procedury szacunkowe, mające na celu głównie ocenę reputacji i uczciwości naszych dostawców oraz partnerów. Dzięki temu w działalności operacyjnej i logistyce nie występują niestosowne zachowania. Kodeks postępowania dostawców wyraźnie określa oczekiwania GEODIS.

System powiadamiania w zakresie etyki (informowanie o nieprawidłowościach)

Wprowadziliśmy globalny system informowania o nieprawidłowościach, umożliwiający każdemu pracownikowi przekazywanie obaw lub podejrzeń na temat naruszeń przepisów, bez strachu o odwet.

Nasz Zarząd ds. etyki i ryzyka

Firma GEODIS wprowadziła w 2010 r. Zarząd ds. etyki i ryzyka. Zarząd ten określa i kieruje decyzjami grupy związanymi z etyką i zgodnością z wymogami, zarządzaniem ryzykiem oraz zapobieganiem naruszeniom. Zapewnia on również wdrażanie zasad opisanych w kodeksie etyki GEODIS. Jego główne misje to:

 • określanie zasad etycznych, które będą przyświecały podejmowaniu decyzji oraz sposobu realizacji działalności operacyjnej;
 • nadzór rozpowszechniania zasad kodeksu etyki w całej organizacji oraz wśród partnerów biznesowych grupy;
 • zalecanie i zapewnianie postępów w programie etyki i zgodności z wymogami (procedur, szkoleń, komunikatów itd.) oraz zapewnianie, że są one zgodne z wartościami grupy;
 • analiza wszelkiego potencjalnego lub wykrytego ryzyka oraz wybór działań zapobiegawczych bądź naprawczych, które podejmie grupa;
 • wydawanie oświadczeń na temat dostarczonych kwestii.

Przewodniczącym Zarządu ds. etyki i ryzyka jest dyrektor naczelny, a jego rolą jest włączanie etyki w kulturę grupy. Potwierdza to nasze zobowiązane wobec zdrowego i zrównoważonego rozwoju, z korzyścią naszych różnorodnych interesariuszy. W skład wchodzi kilku członków Zarządu oraz kierownictwa:

 • sekretarz korporacyjny, członek Zarządu,
 • dyrektor finansowy, członek Zarządu,
 • dyrektor Działu etyki i zgodności z wymogami,
 • wiceprezes Działu kadr, członek Zarządu,
 • dyrektor Działu bezpieczeństwa,
 • dyrektor Działu audytów wewnętrznych.

Kodeks etyki GEODIS

Nasz Kodeks etyki jest podstawą podejścia do etyki i zgodności w GEODIS. Dokument ten określa zasady do wprowadzenia w całej działalności operacyjnej oraz organizację odpowiedzialną za ich realizację. Określa on zaangażowanie grupy w działanie w roli zaufanego partnera, odpowiedzialnego wobec każdego z interesariuszy wśród społeczeństwa obywatelskiego, partnerów biznesowych, interesariuszy oraz pracowników.

Kodeks postępowania naszych dostawców

Kodeks postępowania naszych dostawców oznacza kodeks etyczny GEODIS dla dostawców, podwykonawców i partnerów. Wyraźnie określa on nasze oczekiwania w zakresie szanowania praw człowieka oraz podstawowych swobód, higieny, BHP, zwalczania korupcji, konkurencji, obowiązujących praw i regulacji w zakresie eksportu, poufności, ekologii i podwykonawstwa.

Czy chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat etyki i zgodności w GEODIS? Jeśli tak, proszę skontaktować się z nami, korzystając z adresu [email protected].

Contract work file

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami