Deux employés en réunion de travail

Polityka prywatności

Terminy zapisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym dokumencie mają znaczenie przypisane im w Warunkach korzystania.

Informujemy Użytkowników, że za komputerowe przetwarzanie danych osobowych w ramach procesu rejestracji odpowiedzialność ponosi GEODIS pełniąca funkcję administratora danych. Zgodnie z Rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych GEODIS zobowiązuje się powziąć wszelkie niezbędne środki w celu poszanowania Państwa prywatności i ochrony Państwa Danych osobowych, które Państwo przekazują, w celu zachowania ich poufności. Państwa Dane osobowe są przechowywane w obrębie zabezpieczonych sieci i dostęp do nich mają tylko nasi pracownicy i Usługodawcy, którym jest on potrzebny, i którzy są zobowiązani do zachowania poufności tych Danych osobowych.

Informujemy Użytkowników, że podanie imienia, nazwiska i adresu poczty elektronicznej stanowi warunek konieczny rejestracji w naszej Witrynie internetowej. Natomiast podanie numeru telefonu, nazwy Państwa spółki i kraju jest opcjonalne; ich niepodanie nie uniemożliwi Użytkownikowi dostępu do zamówionych usług udostępnianych w Witrynie internetowej.

GEODIS przetwarza Dane osobowe w poniższych celach. Każdy cel wiąże się z podstawą prawną przetwarzania zgodnie z wymogami przepisów obowiązującego prawa. Cele obejmują:

Cele Podstawy prawne
Umożliwienie Państwu dostępu do naszych usług udostępnianych w Witrynie internetowej.

Ten rodzaj przetwarzania jest niezbędny w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Państwem a GEODIS.

Przetwarzanie to może być również niezbędne w związku z prawnie uzasadnionymi interesami GEODIS polegającymi na ułatwieniu dostępu do treści witryny internetowej i przedstawianiu swojej oferty handlowej naszym Użytkownikom.

Zapewnianie komfortu korzystania z Witryny internetowej, jej ochrona, ulepszenie i optymalizacja. Ten rodzaj przetwarzania jest niezbędny ze względu na prawnie uzasadnione interesy GEODIS. GEODIS uważa, że ma prawnie uzasadniony interes w ulepszaniu swoich usług w celu utrzymania i rozwoju swojej działalności operacyjnej i biznesowej.
Ochrona Witryny internetowej i Państwa konta przed zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem.

Ten rodzaj przetwarzania jest niezbędny ze względu na prawnie uzasadnione interesy GEODIS.

GEODIS uważa, że ma prawnie uzasadniony interes w chronieniu swoich usług w celu zapewnienia ciągłości swojej działalności biznesowej i utrzymania dobrych relacji ze swoimi użytkownikami. 

Wysyłanie Państwu wiadomości związanych z usługą, najnowszych informacji, powiadomień dotyczących bezpieczeństwa, i innych powiadomień dotyczących konta.

Ten rodzaj przetwarzania jest niezbędny w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Państwem a GEODIS.

Ten rodzaj przetwarzania może być także niezbędny ze względu na prawnie uzasadnione interesy GEODIS.

GEODIS uważa, że ma prawnie uzasadniony interes w informowaniu swoich użytkowników o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć na nich wpływ, w celu zachowania dobrych relacji z użytkownikami.

W niektórych sytuacjach GEODIS może także mieć prawny obowiązek przekazywania Państwu takich informacji.

Wysyłanie Państwu powiadomień promocyjnych dotyczących naszych produktów i usług, wiadomości o charakterze marketingowym oraz biuletynów na adres e-mail podany w Witrynie internetowej.

Ten rodzaj przetwarzania jest niezbędny ze względu na prawnie uzasadnione interesy GEODIS. GEODIS uważa, że ma prawnie uzasadniony interes w zapewnianiu, by jej użytkownicy byli na bieżąco z informacjami dotyczącymi jej produktów i usług, ponieważ wpływa to korzystnie na jej działalność biznesową i jej rozwój.

Jednakże jeżeli prawo wymaga od nas uzyskania Państwa zgody przed wysłaniem tego rodzaju informacji; taka zgoda stanowi podstawę przetwarzania.

Informujemy użytkowników, że Dane osobowe będą przekazywane naszym usługodawcom. Przekazywanie i przechowywanie Państwa Danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z Polityką prywatności stworzoną w oparciu o klauzule umowne gwarantujące wystarczający poziom ochrony prywatności i praw podstawowych.

W przypadkach gdy przetwarzanie Państwa Danych osobowych przez naszych dostawców wymaga przekazywania danych do krajów spoza EOG, które nie są uznawane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG, zastosowaliśmy odpowiednie środki, takie jak upewnienie się, że odbiorca jest zobowiązany, na mocy standardowych klauzul umownych UE, do ochrony Państwa Danych osobowych.

Należy pamiętać, że Dane osobowe, o których podanie spółce GEODIS mogą być Państwo poproszeni, będą wykorzystywane wyłącznie przez osoby upoważnione przez GEODIS i w żadnym wypadku dane zebrane w Witrynie internetowej nie będą sprzedawane podmiotom zewnętrznym.

Informujemy Użytkowników, że GEODIS może ujawniać informacje na Państwa temat, w tym Państwa Dane osobowe, sądom, organom rządowym lub porządkowym bądź uprawnionym podmiotom zewnętrznym, jeśli jest to wymagane bądź dozwolone przepisami prawa.

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak to będzie konieczne lub dozwolone z uwagi na cele, dla których zostały one pozyskane, i tak jak opisano powyżej. W szczególności będziemy przechowywać Państwa Dane osobowe przez cały okres obowiązywania stosunku z Państwem, zwłaszcza tak długo, jak długo Państwa konto w Witrynie internetowej będzie aktywne. Możemy także przechowywać Państwa Dane osobowe przez dłuższy okres, jeśli będziemy do tego zobowiązani przepisami prawa lub jeśli będzie to zalecane w związku z naszą sytuacją prawną (na przykład w związku z egzekwowaniem Warunków korzystania, odnośnymi okresami przedawnienia, sporami sądowymi bądź czynnościami wyjaśniającymi organów regulacyjnych). Ponadto będziemy przechowywać Państwa Dane osobowe przez trzy lata od zakończenia naszego stosunku z Państwem lub od ostatniego kontaktu ze strony Użytkownika zgodnie z regulacjami obowiązującymi w związku z przyszłymi działaniami.

Użytkownik zobowiązuje się przekazać prawdziwe informacje. Każdy Użytkownik całkowicie odpowiada za dotyczące go dane logowania. O ile nie wykazano inaczej, każde połączenie z Witryną internetową lub przekazanie Danych osobowych przeprowadzone z wykorzystaniem danych logowania Użytkownika jest uznawane za dokonane przez tego Użytkownika.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych Użytkownicy mają prawo zażądać dostępu do dotyczących ich Danych osobowych, ich poprawienia i/lub usunięcia, a także prawo do zażądania, byśmy ograniczyli przetwarzanie ich Danych osobowych. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zażądania przekazania Danych osobowych jemu bądź podmiotowi zewnętrznemu w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy. Należy pamiętać, że w przypadkach, gdy wykorzystujemy Państwa Dane osobowe na podstawie zgody, mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, odznaczając pole wyboru na Państwa koncie albo kierując wniosek do spółki GEODIS. Mają Państwo prawo wydania nam dyspozycji odnośnie do wykorzystywania Państwa Danych osobowych po Państwa śmierci.

Użytkownik ma także w każdym momencie prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych osobowych w przypadkach, gdy przetwarzamy te Dane osobowe na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów lub do celów marketingu bezpośredniego.

Użytkownicy mogą wykonywać swoje prawa pisząc na adres e-mail dpo@geodis.com lub poniższy adres:

GEODIS

26 Quai Charles Pasqua

Espace Seine

92300 Levallois-Perret

Francja 
 

Należy pamiętać, że możemy Państwa poprosić o potwierdzenie tożsamości przed podjęciem jakichkolwiek działań w związku z Państwa żądaniem. Zastrzegamy sobie także prawo do naliczenia opłaty, gdy pozwala na to prawo, na przykład jeżeli Państwa żądanie będzie w widoczny sposób bezpodstawne albo nadmierne.

 

Polityka dotycząca plików cookie

Pliki cookie to pliki tekstowe umieszczane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika podczas każdej wizyty w Witrynie internetowej. Są one przechowywane w przeglądarce. Pliki cookie zawierają informacje o korzystaniu przez Użytkownika z Witryny internetowej (w tym adres IP), jednak nie wskazują jego tożsamości. Przeglądarka przesyła te pliki cookie z powrotem do Witryny internetowej przy każdej ponownej wizycie Użytkownika, dzięki czemu przeglądarka może rozpoznać komputer lub urządzenie mobilne Użytkownika i personalizować oraz ułatwiać jego poruszanie się po Witrynie internetowej. Pliki cookie mogą być odczytywane i/lub modyfikowane wyłącznie przez umieszczający je podmiot. 

 • Pliki cookie wykorzystywane przez GEODIS (dalej nazywane „Plikami cookie”):

Gdy Użytkownik łączy się z Witryną internetową, GEODIS może, zależnie od wyboru Użytkownika, instalować różne rodzaje Plików cookie na urządzeniu Użytkownika, dzięki czemu może rozpoznawać przeglądarkę Użytkownika w czasie ważności danego Pliku cookie. Używamy plików cookie, aby personalizować korzystanie przez Państwa z Internetu.

GEODIS umieszcza Pliki cookie, aby:

 • zapewnić bezpieczeństwo Witryny internetowej;
 • umożliwić i ułatwić Użytkownikowi nawigację;
 • usprawnić usługi Witryny internetowej;
 • dokonywać pomiarów aktywności gości Witryny internetowej.

Użytkownik może usunąć Pliki cookie związane z reklamami i pomiarem ruchu: Pliki cookie tego rodzaju nie są niezbędne do korzystania z Witryny internetowej.

Pliki cookie wykorzystywane przez GEODIS wymieniono poniżej.

Pliki cookie związane z pomiarem ruchu:

 • Google Analytics: Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do pomiaru i analizy ruchu w Witrynie internetowej. GEODIS korzysta z Google Analytics, aby lepiej poznać sposób korzystania z Witryny internetowej przez Użytkowników.
 • Menedżer tagów Google: GEODIS wykorzystuje Menedżer tagów Google, aby lepiej poznać sposób korzystania Użytkowników z Witryny internetowej i personalizować dostępne w niej usługi.
 • Hubspot: pomiar ruchu. Hubspot i jego partnerzy wykorzystują pliki cookie lub podobne technologie w celu analizowania trendów w Witrynie internetowej. GEODIS wykorzystuje Hubspot, aby personalizować sposób korzystania Użytkownika z Witryny internetowej i aby nią zarządzać.
 • Hotjar: analiza ruchu i informacje zwrotne od Użytkownika. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie, aby gromadzić dane dotyczące zachowania Użytkownika w sieci oraz informacje na temat jego urządzenia. GEODIS wykorzystuje Hotjar do lepszego poznania zachowania Użytkownika i jego potrzeb, aby móc optymalizować usługi dzięki informacjom zwrotnym od Użytkowników.

Te Pliki cookie są wykorzystywane przez GEODIS w celu usprawniania Witryny internetowej i ułatwienia korzystania z niej.

Google, Hubspot i Hotjar wykorzystują pliki cookie również do własnych celów.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wykorzystywania przez Google, Hubspot i Hotjar plików cookie oraz znaleźć wskazówki jak wycofać swoją zgodę, należy zapoznać się z zasadami tych podmiotów w zakresie prywatności:

 • W przypadku Google: https://policies.google.com/privacy
 • W przypadku Hubspot: https://legal.hubspot.com/privacy-policy
 • W przypadku Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Reklamowe pliki cookie:

 • Doubleclick: zarządzanie kampaniami reklamowymi. GEODIS wykorzystuje Doubleclick do wyświetlania reklam w oparciu o zainteresowania Użytkownika.

Klikając przycisk „Akceptuj” na banerze z powiadomieniem o plikach cookie, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie tych Plików cookie. Jeżeli chcą Państwo wybrać pliki cookie, należy użyć konfiguracji plików cookie zgodnie z opisem poniżej.

Należy pamiętać, że korzystanie z reklamowych plików cookie podmiotów zewnętrznych umieszczonych przez jakąkolwiek inną spółkę nie podlega postanowieniom naszej Polityki prywatności. Aby uzyskać więcej informacji, należy się zapoznać z zasadami dotyczącymi prywatności stosowanymi przez podmioty zewnętrzne.

 • Konfiguracja plików cookie przechowywanych na urządzeniu końcowym 

Wszelka konfiguracja przeprowadzona przez Użytkownika prawdopodobnie wpłynie na przeglądanie Internetu przez Użytkownika oraz na warunki dostępu do niektórych usług wymagających korzystania z plików cookie. Użytkownik może w dowolnym momencie wyrazić i zmienić swoją wolę odnośnie do plików cookie za pomocą środków opisanych poniżej.

W przypadku plików cookie http możliwe jest skonfigurowanie oprogramowania przeglądarki w taki sposób, by Pliki cookie były zapisywane na urządzeniu, albo przeciwnie – były odrzucane w całości bądź w zależności od umieszczającego je podmiotu. Użytkownik może także skonfigurować oprogramowanie przeglądarki w taki sposób, by od czasu do czasu pojawiała się możliwość wyrażenia zgody albo odmowy na przyjęcie Plików cookie, prawdopodobnie zanim dany plik cookie zostanie zapisany na urządzeniu. Jeżeli Użytkownik odmówi zgody na zapisanie Pliku cookie bądź usunie wcześniej zapisany plik, może nie być w stanie korzystać z pewnych funkcji, które mogą być niezbędne do poruszania się po Witrynie internetowej.

Konfiguracja plików cookie wygląda różnie w zależności od przeglądarki internetowej. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować Pliki cookie w swojej przeglądarce, Użytkownik powinien skorzystać z menu pomocy przeglądarki i sprawdzić, jak zmieniać swoje decyzje odnośnie do Plików cookie. Jeżeli użytkownik zgodził się na zapisywanie plików cookie na swoim urządzeniu, pliki te będą czasowo przechowywane na urządzeniu w przeznaczonym na to miejscu przez maksymalny okres 13 miesięcy.

W przypadku Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

W przypadku Safari™: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html

W przypadku Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

W przypadku Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

W przypadku Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

W przypadku Google Analytics, aby wyłączyć pliki cookie związane z wykorzystaniem tego narzędzia, należy zalogować się używając poniższego łącza pochodzącego od Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.

 

Obowiązujące prawo

Niniejsza Polityka prywatności podlega prawu francuskiemu. Niniejsze Polityka prywatności stanowi całość porozumienia pomiędzy GEODIS a Użytkownikiem. Zastępują one wszelkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia lub umowy w formie ustnej bądź pisemnej dotyczące takiego przedmiotu umowy, i mają znaczenie nadrzędne wobec wszelkich warunków kolidujących.

Politykę prywatności opracowano w większej liczbie wersji językowych. W każdym przypadku francuska wersja językowa niniejszej Polityki prywatności ma znaczenie nadrzędne wobec jakiekolwiek innej wersji.

W przypadku jakichkolwiek sporu dotyczącego ważności, interpretacji i/lub wykonania postanowień Polityki prywatności GEODIS i Użytkownik zobowiązują się spotkać, aby spróbować znaleźć polubowne rozwiązanie sporu.

W przypadku gdy stronom nie uda się osiągnąć polubownego rozwiązania, wszelkie spory dotyczące interpretacji, ważności i/lub wykonania postanowień Polityki prywatności wnoszone są przed sądy właściwe w Paryżu, w tym w przypadku kilku pozwanych czy włączenia osoby trzeciej, w przypadku postępowań mających na celu uzyskanie rozpatrzenia w trybie pilnym albo zastosowanie środków ochronnych, postępowań uproszczonych czy wnioskowania. 

 

© Copyright – GEODIS 2018 r.

Deux employés en réunion de travail