Deux employés en réunion de travail

Polityka prywatności

Firma GEODIS zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu poszanowania prywatności i ochrony przekazywanych danych oraz zachowania ich poufności. Niniejsza polityka opisuje sposób gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania informacji przekazywanych nam przez Użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do naszych stron internetowych, aplikacji, produktów, wydarzeń, usług i innych elementów naszej oferty („Usługi”) oraz podczas korzystania z nich, a także sposobu, w jaki Użytkownik może kontrolować wykorzystanie i ujawnianie takich danych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe przetwarzane w ramach usług są przedmiotem przetwarzania komputerowego, za które odpowiedzialność ponosi firma GEODIS, działająca zarówno jako Administrator danych , zgodnie z RODO, jak i jako Usługodawca, na podstawie CCPA (Kalifornijskiej ustawy o ochronie danych osobowych) lub równoważnej odpowiedzialności określonej w stosownych przepisach dotyczących ochrony danych.

Korzystając z naszych usług, Użytkownik jednoznacznie zgadza się z warunkami niniejszej Polityki prywatności. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z praktykami dotyczącymi danych opisanymi w niniejszej Polityce prywatności, powinien zaprzestać korzystania z naszych usług.

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje:

• odwiedzanie naszych stron internetowych, które wyświetlają niniejszą politykę prywatności lub do niej odsyłają;

• odwiedzanie naszych biur i/lub obiektów magazynowych;

• otrzymywanie wiadomości od firmy GEODIS, w tym wiadomości e-mail, wiadomości SMS lub faksów;

• rejestrację na wydarzenia firmy GEODIS, w tym targi;

• dostęp do usług świadczonych przez firmę GEODIS;

• korzystanie z naszych aplikacji lub aplikacji używanych w naszym systemie zarządzania magazynem, w tym Synapse, ConnectShip, MercuryGate, Manhattan i JDA1.

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do osób ubiegających się o pracę i kandydatów starających się o zatrudnienie w naszej firmie, pracowników i osób niezatrudnionych, których dane osobowe podlegają innym zasadom dotyczącym prywatności, ani do żadnych innych usług, które nie zostały wyraźnie wymienione w niniejszych warunkach.

DANE OSOBOWE

Użytkownik może zostać poproszony o przekazanie nam określonych informacji podczas korzystania z naszych Usług lub obiektów. Użytkownik może na przykład dobrowolnie przesłać nam informacje, które go identyfikują, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, adres, numer telefonu i inne informacje dotyczące Użytkownika lub jego firmy („Dane osobowe”). Dane osobowe mogą również obejmować informacje nawigacyjne, w przypadku gdy takie informacje mogą bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować daną osobę. Anonimizowane informacje nawigacyjne nie są traktowane jako Dane osobowe. Informacje nawigacyjne odnoszą się do informacji o komputerze Użytkownika i tego, jak korzysta on z naszej stronie internetowej i/lub aplikacji, w tym adresu IP, lokalizacji geograficznej, typu przeglądarki, długości wizyty i wyświetlanych stron.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podanie imienia, nazwiska i adresu e-mail jest warunkiem rejestracji na stronie internetowej lub wejścia do naszych obiektów. Natomiast podanie numeru telefonu, nazwy firmy i kraju jest opcjonalne, a brak tych informacji nie uniemożliwi Użytkownikowi dostępu do wybranych przez niego usług proponowanych na naszej stronie internetowej.

Użytkownik zobowiązuje się do przekazywania prawidłowych informacji. Każdy Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za swoje dane dotyczące logowania. O ile nie zostanie udowodnione inaczej, każde połączenie ze stroną internetową lub przekazanie danych osobowych dokonane na podstawie danych logowania Użytkownika zostanie uznane za dokonane przez tego Użytkownika.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

GEODIS przetwarza Dane osobowe w opisanych poniżej celach. Każdy z tych celów odnosi się do podstawy prawnej przetwarzania, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Cele obejmują:

Rodzaj

Cele

Podstawy prawne

Świadczenie naszych usług

 • Umożliwienie dostępu do naszych niektórych usług i możliwość opisywania ich obecnym i przyszłym partnerom biznesowym oraz innym stronom trzecim
 • Ustanawianie kont w celu korzystania z usług
 • Umożliwienie dostępu do naszych obiektów
 • Świadczenie naszych usług Użytkownikowi lub stronom trzecim
 • Komunikowanie się z Użytkownikiem w związku z daną usługą lub w ramach odpowiedzi jego wniosek
 • Udostępnianie informacji naszym dostawcom usług, którzy pełnią określone funkcje biznesowe lub świadczą usługi w naszym imieniu i z którymi jesteśmy związani zobowiązaniami umownymi zgodnymi z niniejszą Polityką prywatności
 • Przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy między Użytkownikiem a firmą GEODIS lub umowy między Użytkownikiem a osobą trzecią, która zawarła umowę z firmą GEODIS.
 • Przetwarzanie to może być również konieczne z powodu uzasadnionych interesów firmy GEODIS w celu świadczenia usług.

Ulepszanie naszych usług

 • Zarządzanie, ochrona, ulepszanie i optymalizacja doświadczeń związanych z naszą stroną internetową w oparciu o dane dotyczące odbiorców
 • Ocena i ulepszanie usług
 • Prowadzenie zbiorczych analiz i rozwój metod analizowania działalności, które pomagają nam ulepszać, obsługiwać, chronić, podejmować przemyślane decyzje i raportować wyniki dotyczące naszych usług
 • Przetwarzanie to jest niezbędne z powodu uzasadnionych interesów firmy GEODIS. GEODIS uważa, że ma uzasadniony interes w ulepszaniu usług w celu utrzymania działalności operacyjnej i rozwoju naszej firmy.
 • Jeśli zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do uzyskania zgody Użytkownika przed przesłaniem takich informacji lub przed gromadzeniem danych osobowych w takim celu, będziemy polegać na takiej zgodzie, jako podstawie przetwarzania.

Ochrona naszych usług

 • Ochrona strony internetowej i konta Użytkownika przed przypadkami naruszenia bezpieczeństwa
 • Wysyłanie wiadomości, aktualizacji, ostrzeżeń na temat bezpieczeństwa i powiadomień związanych z kontem w odniesieniu do usług
 • Zapewnienie bezpieczeństwa naszych obiektów
 • Prowadzenie rejestru czynności związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej przez Użytkownika
 • Przetwarzanie to jest niezbędne z powodu uzasadnionych interesów firmy GEODIS. GEODIS uważa, że ma uzasadniony interes w ochronie usług w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości naszej działalności, utrzymania dobrych relacji z Użytkownikami i, w określonych sytuacjach, spełnienia prawnego obowiązku powiadomienia.

Personalizacja doświadczeń Użytkownika i proponowanie mu naszych usług lub usług stron trzecich

 • Poprawienie wrażeń Użytkownika podczas przeglądania poprzez spersonalizowanie naszej strony internetowej lub innych aplikacji, z których może korzystać
 • Promowanie korzystania z naszych usług wśród Użytkowników i udostępnianie im informacji promocyjnych zgodnie z preferencjami dotyczącymi komunikacji
 • Wysyłanie Użytkownikowi powiadomień dotyczących ofert promocyjnych związanych z naszymi produktami i usługami, informacji marketingowych i newslettera
 • Umożliwienie korzystania z usług stron trzecich
 • Jeżeli prawo na to zezwala, przetwarzanie to jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów firmy GEODIS. GEODIS uważa, że ma uzasadniony interes w zapewnianiu, aby Użytkownik był na bieżąco informowany o naszych produktach i usługach, ponieważ pomaga nam to w działalności operacyjnej i rozwoju naszej firmy.
 • Jeśli zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do uzyskania zgody Użytkownika przed przesłaniem takich informacji lub przed gromadzeniem danych osobowych w takim celu, będziemy polegać na takiej zgodzie, jako podstawie przetwarzania.

Przestrzeganie zobowiązań prawnych

 • Prowadzenie rejestru czynności związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej przez Użytkownika
 • Przesyłanie Użytkownikowi informacji dotyczących zmian w naszej Polityce prywatności
 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych, nakazu sądowego, dochodzenie roszczeń prawnych lub obrona przed roszczeniami prawnymi
 • Spełnianie różnych wymogów prawnych
 • Przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego określonego odpowiednim rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych, ochrony konsumenta, lub obowiązkiem prawnym związanym z daną usługą.

UDOSTĘPNIANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Firma GEODIS działa na całym świecie. W związku z tym dane osobowe Użytkownika mogą być przesyłane w celu przechowywania i wykorzystania w krajach, w których działa firma GEODIS oraz jej jednostki stowarzyszone i partnerzy, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez korzystanie z naszych usług.

Aby ułatwić naszą działalność o charakterze globalnym, możemy przekazywać informacje pomiędzy krajami i umożliwiać dostęp do tych informacji z państw, w których działają jednostki stowarzyszone firmy GEODIS, do celów opisanych w niniejszej Polityce. Firma GEODIS może przekazywać informacje do innych krajów, aby realizować wymienione wyżej cele.

Dane osobowe, które Użytkownik może nam przekazać, są przeznaczone wyłącznie do użytku przez osoby upoważnione przez firmę GEODIS. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe mogą być przekazywane naszym dostawcom i partnerom. Przekazywanie i przechowywanie danych osobowych Użytkownika odbywa się zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, która jest zgodna z klauzulami umownymi zapewniającymi wystarczający poziom ochrony prywatności i podstawowych praw oraz jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Udostępniając informacje o Użytkowniku jednostkom stowarzyszonym firmy GEODIS na całym świecie lub zewnętrznym dostawcom i partnerom, korzystamy ze standardowych klauzul umownych dotyczących ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską w celu ochrony procesu przekazywania informacji gromadzonych przez nas na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub z innego wymaganego mechanizmu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma GEODIS może ujawnić informacje, w tym jego dane osobowe, sądom, instytucjom rządowym, organom ścigania lub upoważnionym osobom trzecim, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

BEZPIECZEŃSTWO I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Bezpieczeństwo informacji jest kluczowym aspektem rozwiązań technologicznych stosowanych przez firmę GEODIS. W całym przedsiębiorstwie stosowane są mechanizmy kontroli i środki bezpieczeństwa danych zintegrowane z procesami i procedurami wykorzystywanymi w codziennych operacjach. W celu zarządzania dostępem do zasobów i danych systemu GEODIS oraz jego ochrony stosuje się kilka metodologii.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne lub dozwolone w odniesieniu do celów, dla których zostały one uzyskane i jak opisano powyżej. W szczególności zachowamy dane osobowe Użytkownika na czas trwania naszych stałych relacji z tym Użytkownikiem, jak również tak długo, jak długo ma on aktywne konto na naszej stronie internetowej. Możemy również zachować dane osobowe Użytkownika przez dłuższy czas, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub jeśli jest to wskazane w związku z naszym stanowiskiem prawnym (np. w odniesieniu do egzekwowania Warunków korzystania, obowiązujących okresów przedawnienia, postępowań sądowych lub dochodzeń nadzorujących). Ponadto zachowamy dane osobowe Użytkownika przez okres 3 lat od zakończenia naszej relacji lub od ostatniego kontaktu ze strony Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi działań marketingowych.

DOSTĘP DO DANYCH I ICH KONTROLA

W zależności od stosunku umownego możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe w imieniu konkretnego klienta w celu świadczenia usług, w odniesieniu do których klient ten nas zaangażował, zgodnie z naszą umową z tym klientem. Jeśli Użytkownik chce skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do danych osobowych, które posiadamy jako dostawca usług dla konkretnego klienta, powinien skontaktować się bezpośrednio z tym klientem.

W przypadku przetwarzania danych, w odniesieniu do których firma GEODIS jest Administratorem danych zgodnie z RODO lub Usługodawcą na podstawie CCPA lub innego równoważnego zakresu odpowiedzialności określonego przez odpowiednie przepisy o ochronie danych, Użytkownik ma prawo do żądania dostępu, sprostowania i/lub usunięcia dotyczących go danych osobowych, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania przez nas jego danych osobowych. Każdy Użytkownik ma prawo zażądać udostępnienia mu lub osobie trzeciej swoich danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że w przypadku gdy polegamy na zgodzie Użytkownika na wykorzystanie jego danych osobowych Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać tę zgodę, odznaczając odpowiednie pole na swoim koncie lub wysyłając stosowny wniosek do firmy GEODIS. Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu do spraw ochrony danych na temat gromadzenia i wykorzystywania przez nas jego danych osobowych. Użytkownik ma prawo do przekazania nam wytycznych dotyczących wykorzystywania jego danych osobowych po śmierci.

Użytkownicy mogą korzystać ze swoich praw za pomocą niniejszego formularza lub adresu e-mail [email protected], a także następującej strony internetowej:

Dla Użytkowników z Europy i innych państw

GEODIS

Inspektor ochrony danych

26 Quai Charles Pasqua

Espace Seine

92300 Levallois-Perret

Francja

Dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych

Geodis Logistics LLC

Inspektor ochrony danych

7101 Executive Center Drive

Suite 333

Brentwood - TN 37027

Stany Zjednoczone

 

Należy pamiętać, że przed podjęciem dalszych działań w związku z jego wnioskiem możemy poprosić Użytkownika o potwierdzenie tożsamości. Zastrzegamy sobie również prawo do pobrania opłaty lub odmowy rozpatrzenia wniosku Użytkownika , jeśli zezwala na to prawo, na przykład jeśli wniosek ten jest w sposób oczywisty bezzasadny lub stanowi nadużycie.

ZASADY DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE

Pliki cookie to pliki tekstowe gromadzone na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika przy każdej wizycie na stronie internetowej. Są one przechowywane przez przeglądarkę Użytkownika. Pliki cookie zawierają informacje o tym, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej (w tym jego adres IP), ale nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Przeglądarka zwraca pliki cookie do strony internetowej, gdy Użytkownik odwiedza ją ponownie, tak aby przeglądarka mogła rozpoznać komputer lub urządzenie mobilne Użytkownika oraz dostosować i ułatwić nawigację na stronie internetowej. Pliki cookie mogą być odczytywane i/lub modyfikowane tylko przez ich emitenta.

Pliki cookie wykorzystywane przez firmę GEODIS (zwane dalej „plikami cookie”).

Gdy Użytkownik nawiąże połączenie ze stroną internetową, firma GEODIS może, zgodnie z wyborem Użytkownika, instalować różne pliki cookie na jego urządzeniu, tak aby strona internetowa mogła rozpoznać przeglądarkę Użytkownika przez okres ważności danych plików cookie. Używamy plików cookie, aby spersonalizować wrażenia Użytkowników podczas korzystania z naszej strony internetowej.

GEODIS emituje pliki cookie w następujących celach:

 • Świadczenie naszych usług
 • Ulepszanie naszych usług
 • Ochrona naszych usług
 • Personalizacja doświadczeń Użytkownika i oferowanie naszych usług lub usług stron trzecich

Użytkownik może usunąć pliki cookie dotyczące ulepszania i personalizacji doświadczeń. Tego typu pliki cookie nie są konieczne do korzystania z naszej strony internetowej.

Pliki cookie wykorzystywane przez firmę GEODIS na stronie internetowej są wymienione poniżej.

1. Ulepszanie naszych usług w oparciu o pomiary dotyczące odbiorców:

 • Google Analytics: Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do pomiaru i analizy ruchu na stronie internetowej. GEODIS używa Google Analytics, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej.
 • Menedżer tagów Google: GEODIS korzysta z Menedżera tagów Google, aby lepiej zrozumieć wrażenia Użytkowników i personalizować usługi na stronie internetowej.
 • Hubspot: pomiar ruchu. Hubspot wraz ze swoimi partnerami wykorzystuje pliki cookie lub podobne technologie do analizy trendów na stronie internetowej. GEODIS wykorzystuje Hubspot, aby personalizować wrażenia Użytkowników i administrować stroną internetową.
 • Hotjar: analiza ruchu i opinie Użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do gromadzenia danych dotyczących zachowań Użytkowników i ich urządzeń. GEODIS używa Hotjar, aby lepiej zrozumieć wrażenia i potrzeby Użytkowników w celu optymalizacji usług na podstawie ich opinii.
 • LinkedIn Insight Tag / analiza ruchu: GEODIS używa LinkedIn Insight Tag do śledzenia konwersji strony internetowej powiązanej z LinkedIn.
 • Pardot / analiza ruchu: GEODIS używa LinkedIn Insight Tag do śledzenia konwersji strony internetowej powiązanej z SalesForce.
 • ABTasty / analiza ruchu:

Usługi te mogą również wykorzystywać pliki cookie do własnych celów. W takim przypadku wymagana będzie wyraźna zgoda na ich instalację.

Dodatkowe informacje o tym, jak usługi te wykorzystują pliki cookie i jak można z nich zrezygnować, znajdują się w ich Politykach prywatności:

2. Personalizacja doświadczeń Użytkowników i proponowanie naszych Usług lub usług stron trzecich

 • Adroll Smart Pixel / tworzenie profilu Użytkownika. Firma GEODIS używa Adroll Smart Pixel do tworzenia profilu z nawigacji.
 • Piksel Facebooka / tworzenie profilu Użytkownika. Firma GEODIS używa narzędzia Piksel Facebooka do tworzenia profilu na podstawie działań Użytkownika podczas przeglądania.
 • Jabmo / marketing B2B. Firma GEODIS używa Jabmo do tworzenia profilu z nawigacji.

Usługi te mogą również wykorzystywać pliki cookie do własnych celów. W takim przypadku wymagana będzie wyraźna zgoda na ich instalację.

Dodatkowe informacje o tym, jak usługi te wykorzystują pliki cookie i jak można z nich zrezygnować, znajdują się w ich Politykach prywatności:

Klikając przycisk „Akceptuję” w banerze plików cookie, Użytkownik akceptuje korzystanie z tych plików cookie. W przypadku dostosowywania plików cookie, prosimy o skorzystanie z ustawień opisanych poniżej.

Należy pamiętać, że korzystanie z plików cookie dotyczących reklam zamieszczanych przez firmy trzecie nie jest objęte naszą Polityką prywatności. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w politykach prywatności tych firm.

 • Konfiguracja plików cookie przechowywanych na urządzeniu

Każda konfiguracja, której może dokonać Użytkownik, może spowodować modyfikację sposobu przeglądania Internetu przez Użytkownika oraz warunków dostępu do niektórych usług wymagających stosowania plików cookie. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić i zmodyfikować swoje preferencje dotyczące plików cookie, korzystając z opisanych poniżej sposobów.

W przypadku plików cookie HTTP możliwe jest skonfigurowanie oprogramowania przeglądarki w taki sposób, aby pliki cookie były zapisywane na urządzeniu lub, przeciwnie, aby były odrzucane systematycznie lub według ich emitenta. Użytkownik może również skonfigurować oprogramowanie przeglądarki w taki sposób, aby od czasu do czasu proponowano akceptację lub odrzucenie plików cookie, zanim dany plik cookie zostanie zapisany na urządzeniu. Jeśli Użytkownik odmówi zapisania pliku cookie lub usunie te, które są zapisane, może utracić możliwość korzystania z pewnych funkcji, które są niezbędne do przeglądania strony internetowej.

Konfiguracja plików cookie różni się w zależności od przeglądarki internetowej. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować pliki cookie w swojej przeglądarce, Użytkownik musi przejść do menu „Pomoc” swojej przeglądarki i dowiedzieć się, jak zmodyfikować swoje preferencje dotyczące plików cookie. Jeśli Użytkownik zaakceptuje zapisywanie plików cookie na swoim urządzeniu, będą one tymczasowo przechowywane w dedykowanym miejscu na tym urządzeniu przez maksymalnie 13 miesięcy.

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html

Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

W przypadku Google Analytics, aby wyłączyć pliki cookie związane z korzystaniem z tego narzędzia, należy zalogować się za pomocą następującego łącza udostępnionego przez Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza Polityka prywatności podlega prawu francuskiemu. Niniejsza Polityka prywatności stanowi całość porozumienia pomiędzy firmą GEODIS a Użytkownikiem. Zastępuje ona wszelkie wcześniejsze lub równoczesne uzgodnienia lub porozumienia, pisemne lub ustne, dotyczące kwestii stanowiących przedmiot niniejszej Polityki prywatności i ma pierwszeństwo przed wszelkimi sprzecznymi warunkami.

Niniejsza Polityka prywatności jest ustanowiona w kilku językach. W każdym przypadku wersja francuska niniejszej Polityki prywatności ma pierwszeństwo przed każdą inną wersją.

W przypadku wszelkich sporów wynikających z ważności, interpretacji i/lub wykonywania niniejszej Polityki prywatności firma GEODIS i Użytkownik uzgadniają, że spotkają się w celu znalezienia polubownego rozwiązania sporu.

W przypadku, gdy strony nie znajdą polubownego rozwiązania wszelkie spory dotyczące interpretacji, ważności i/lub wykonywania niniejszej Polityki prywatności będą przedkładane właściwym sądom w Paryżu, w tym w przypadku udziału wielu pozwanych stron lub przypozwanych, na potrzeby postępowania mającego na celu uzyskanie środków nadzwyczajnych lub ochronnych, a także w postępowaniu uproszczonym lub na wniosek.

© Copyright – GEODIS 2021

Deux employés en réunion de travail