Deux employés en réunion de travail

Polityka prywatności

Ochrona Danych osobowych i prywatności osób jest jednym z priorytetów GEODIS. Jako administrator danych GEODIS zobowiązuje się do przestrzegania europejskich i międzynarodowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz do wdrożenia wszystkich niezbędnych środków w celu poszanowania poufności Twoich Danych osobowych i zapewnienia ich ochrony.

Celem niniejszej Polityki prywatności jest poinformowanie Użytkownika o powodach, dla których przetwarzamy jego dane, jak długo je przechowujemy oraz jakie są jego prawa i jak może z nich korzystać.

Aby uzyskać informacje na temat korzystania z plików cookie, należy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Wszelkie terminy rozpoczynające się wielką literą i niezdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności mają znaczenie określone w Warunkach użytkowania.

Dlaczego GEODIS przetwarza Twoje dane?

GEODIS przetwarza Dane osobowe w następujących celach. Każdy z tych celów odnosi się do podstawy prawnej przetwarzania danych, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Rodzaj

Cele

Podstawy prawne

Świadczenie naszych usług

 • Umożliwienie Użytkownikowi dostępu do niektórych naszych Usług i opisanie naszych Usług obecnym i potencjalnym partnerom biznesowym oraz innym osobom trzecim
 • Tworzenie kont do korzystania z Usług
 • Umożliwienie Użytkownikowi dostępu do naszych obiektów
 • Świadczenie naszych Usług na rzecz Użytkownika lub osób trzecich
 • Komunikowanie się z Użytkownikiem w związku z Usługą lub w wyniku żądania
 • Udostępnianie naszym usługodawcom, którzy wykonują określone funkcje biznesowe lub świadczą usługi w naszym imieniu i z którymi jesteśmy związani zobowiązaniami umownymi zgodnie z niniejszą Polityką prywatności
 • Przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji umowy pomiędzy Użytkownikiem a GEODIS lub umowy między Użytkownikiem a stroną trzecią, która ma umowę z GEODIS.
 • Przetwarzanie takie może być również konieczne w celu realizacji uzasadnionych interesów GEODIS związanych ze świadczeniem Usług.

Zarządzanie plikami cookie

 • Przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji uzasadnionych interesów GEODIS. GEODIS uważa, że ma uzasadniony interes w ulepszaniu swoich usług, aby rozwijać swoją działalność.
 • W przypadkach, w których przepisy prawa wymagają od nas uzyskania zgody Użytkownika przed wysłaniem mu takich informacji lub zebraniem jego danych osobowych w tym celu, będziemy polegać na takiej zgodzie jako podstawie przetwarzania danych.

Zarządzanie wnioskami o Ochronę danych

 • Odbieranie wniosków, w szczególności za pośrednictwem internetowego formularza skierowania Inspektora ochrony danych oraz poczty e-mail przeznaczonej dla Inspektora ochrony danych.
 • Instruowanie i monitorowanie wniosków we współpracy z odpowiednimi działami
 • Przetwarzanie to jest konieczne w celu spełnienia obowiązku prawnego określonego w obowiązujących przepisach o Ochronie danych.
 • W przypadkach, w których przepisy prawa wymagają od nas uzyskania zgody Użytkownika przed wysłaniem mu takich informacji lub zebraniem jego Danych osobowych w tym celu, będziemy polegać na takiej zgodzie jako podstawie przetwarzania danych.

Przestrzeganie zobowiązań prawnych

 • Prowadzenie rejestru działań związanych z korzystaniem z Witryny
 • Wysyłanie informacji dotyczących zmian w naszej Polityce prywatności.
 • Aby wywiązać się ze zobowiązania prawnego, nakazu sądowego, w celu dochodzenia naszych roszczeń prawnych lub obrony przed roszczeniami prawnymi
 • Spełnianie różnych wymogów prawnych
 • Przetwarzanie to jest konieczne w celu spełnienia obowiązku prawnego określonego w obowiązujących przepisach o Ochronie danych, o Ochronie konsumentów lub obowiązku prawnego związanego z Usługą.

Jak długo GEODIS przechowuje Twoje dane?

Twoje Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne lub dozwolone w celu realizacji działań opisanych powyżej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. W szczególności będziemy przechowywać Twoje Dane osobowe przez czas trwania naszej stałej relacji z Tobą, a zwłaszcza tak długo, jak długo będziesz mieć aktywne konto w Witrynie. Możemy również przechowywać Twoje Dane osobowe przez dłuższy okres, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli jest to wskazane ze względu na naszą pozycję prawną (np. w odniesieniu do egzekwowania Warunków korzystania, obowiązujących przepisów prawa dotyczących przedawnienia, postępowań sądowych lub dochodzeń regulacyjnych). Ponadto będziemy przechowywać Twoje Dane osobowe przez 3 lata od zakończenia naszej relacji z Tobą lub od ostatniego kontaktu z Twojej strony zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi działań marketingowych.

Komu GEODIS udostępnia Twoje dane?

Użytkownik został poinformowany, że Dane osobowe mogą być przekazywane naszym usługodawcom i partnerom.

W celu ochrony poufności Twoich Danych osobowych GEODIS zobowiązuje się udostępniać je wyłącznie osobom lub instytucjom upoważnionym do poznania takich informacji i wyłącznie w celach wymienionych powyżej.

W trakcie realizacji naszych umów oraz w celu zapewnienia relacji z naszymi klientami i ciągłości naszych usług będziemy udostępniać Twoje dane naszym usługodawcom i partnerom biznesowym. Możemy również ujawnić Twoje dane, w tym Twoje Dane osobowe, sądom, organom rządowym, organom ścigania lub upoważnionym stronom trzecim, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

GEODIS zapewnia, że Twoje Dane osobowe są udostępniane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających im ochronę.

Przekazywanie Danych osobowych

GEODIS działa na całym świecie. Twoje dane osobowe mogą być zatem wysyłane do przechowywania i użytku w krajach, w których działa GEODIS oraz nasze podmioty stowarzyszone i partnerzy, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

W celu ułatwienia naszej globalnej działalności możemy przekazywać informacje za granicę i umożliwiać dostęp do nich z krajów, w których podmioty stowarzyszone GEODIS prowadzą działalność w celach opisanych w niniejszej polityce. GEODIS będzie przekazywać informacje za granicę tylko, aby realizować cele wymienione powyżej, w ścisłym poszanowaniu wszelkich obowiązujących przepisów prawnych.

Twoje Dane osobowe mogą być przekazywane do przechowywania i użytku poza Europejskim Obszarem Gospodarczym do krajów, w których GEODIS i nasze podmioty stowarzyszone prowadzą działalność. W przypadku transferów danych poza EOG, będą one dokonywane zgodnie z przepisami i po podpisaniu standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Klauzule te zapewniają odpowiedni poziom ochrony prywatności i podstawowych praw.

Czy moje dane osobowe mogą być sprzedawane?

W zakresie poszanowania naszych zasad i o ile nie określono inaczej, GEODIS nie sprzedaje Danych osobowych Użytkowników.

W jaki sposób GEODIS chroni Twoje dane osobowe?

Bezpieczeństwo informacji jest kluczowym aspektem ogólnego rozwiązania IT GEODIS. W całym przedsiębiorstwie stosowane są kontrole i środki bezpieczeństwa danych, które są zintegrowane z procesami i procedurami stosowanymi w codziennej działalności. Do zarządzania i ochrony dostępu do zasobów i danych systemowych GEODIS stosuje się kilka metodologii.

Obejmują one fizyczne środki bezpieczeństwa (bezpieczeństwo dostępu do pomieszczeń, identyfikatory itp.), organizacyjne środki bezpieczeństwa (szkolenia, procedury itp.), a także środki bezpieczeństwa IT (antywirus, bezpieczeństwo haseł, kopie zapasowe itp.). Wdrożono również środki mające na celu zapewnienie dostępu do danych wyłącznie upoważnionym odbiorcom w odpowiednich warunkach bezpieczeństwa

Jakie są Twoje prawa i jak możesz z nich skorzystać?

W zależności od stosunku umownego, możemy gromadzić i przetwarzać Dane osobowe w imieniu konkretnego klienta w celu świadczenia usług, do których ten klient nas zaangażował, zgodnie z naszą umową z danym klientem. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do Twoich Danych osobowych, które posiadamy jako dostawca usług dla określonego klienta, należy skontaktować się bezpośrednio z tym klientem.

W przypadku przetwarzania danych, gdy GEODIS ma kwalifikacje jako Administrator danych na mocy RODO lub Usługodawca na mocy CCPA lub innej równoważnej kwalifikacji określonej przez obowiązujące przepisy o ochronie danych, Użytkownicy mają prawo zażądać dostępu, sprostowania i/lub usunięcia dotyczących ich Danych osobowych. Użytkownicy mają również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo do wydania instrukcji dotyczących wykorzystywania tych danych osobowych po ich śmierci. Każdy Użytkownik ma prawo zażądać udostępnienia mu lub stronie trzeciej jego Danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że w przypadku, gdy korzystamy ze zgody na wykorzystywanie Twoich Danych osobowych, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W przypadku trudności związanych z zarządzaniem Twoimi Danymi osobowymi lub jeżeli uznasz, że Twoje prawa nie zostały poszanowane, możesz złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

Użytkownicy mogą skorzystać ze swoich praw przy pomocy niniejszego formularza lub skrzynki pocztowej dpo[at]geodis[dot]com lub następującego adresu:

Dla użytkowników w Europie i na świecie

GEODIS

Inspektor ochrony danych

26 Quai Charles Pasqua

Espace Seine

92300 Levallois-Perret

Francja

Dla użytkowników w USA

Geodis Logistics LLC

Inspektor ochrony danych

7101 Executive Center Drive

Apartament 333

Brentwood - TN 37027

Stany Zjednoczone

 

Prosimy pamiętać, że przed podjęciem jakichkolwiek dalszych działań związanych z Twoim wnioskiem możemy poprosić Cię o potwierdzenie Twojej tożsamości. Zastrzegamy sobie również prawo do naliczenia opłaty lub odrzucenia wniosku, jeśli jest to dozwolone przez prawo, na przykład jeśli wniosek jest wyraźnie nieuzasadniony lub nadmierny.

Prawo właściwe

Polityka prywatności podlega prawu francuskiemu. Niniejsza Polityka prywatności stanowi całość porozumienia pomiędzy firmą GEODIS a Użytkownikiem. Zastępuje ona wszystkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia lub umowy, pisemne lub ustne, dotyczące tego przedmiotu i ma pierwszeństwo przed wszelkimi sprzecznymi warunkami. Polityka prywatności została sporządzona w kilku językach. W każdym przypadku wersja niniejszej Polityki prywatności w języku francuskim ma pierwszeństwo przed jakąkolwiek inną wersją. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego z ważności, interpretacji i/lub realizacji Polityki prywatności, GEODIS i dany Użytkownik zobowiązują się do spotkania w celu znalezienia polubownego rozwiązania sporu. W przypadku, gdy strony nie osiągną polubownego rozwiązania, każdy spór dotyczący interpretacji, ważności i/lub realizacji Polityki prywatności zostanie przedłożony właściwym sądom w Paryżu, w tym w przypadku wielu pozwanych lub w przypadku wprowadzenia strony trzeciej, do postępowania mającego na celu uzyskanie środków pilnych lub ochronnych, w postępowaniu uproszczonym lub na wniosek.

Deux employés en réunion de travail