Nuage ciel bleu

Złota zasada: Bądź dobrym obywatelem

Polityka GEODIS dotycząca społecznej odpowiedzialności biznesu bierze pod uwagę wpływ na wszystkich interesariuszy: naszych klientów, pracowników, akcjonariuszy oraz ogół społeczeństwa. Odzwierciedla to zasada „Być społecznie odpowiedzialnym” – jedna z naszych 7 złotych zasad, i jest ona sformułowana wokół podejścia „Osoba, Planeta, Przychód”, znanego jako podejście potrójnego wyniku.

 

Podejście CSR w GEODIS

Podejście CSR w GEODIS skupia się na trzech celach i obraca się wokół trzech głównych tematów: środowisko, społeczeństwo i etyka. Jako takie podejście to jest jednym z naszych najsilniejszych czynników napędzających innowacje.

Cel nr 1: Kontrola i zmniejszenie wpływu na środowisko działań GEODIS oraz wkład w walkę przeciwko zmianom klimatycznym

Podejście CSR grupy obejmuje działania wpływające na zmniejszenie wpływu na środowisko, szczególnie w obszarach takich jak poprawa efektywności węglowej, redukcja lokalnej emisji zanieczyszczeń oraz optymalizacja wykorzystania zasobów naturalnych.

Cel nr 2: Generowanie pozytywnego wpływu na środowisko poprzez promocję dobrego samopoczucia oraz rozwój naszych pracowników i społeczności.

GEODIS przywiązuje największą wagę do bezpieczeństwa ludzi, równości zawodowej między kobietami i mężczyznami oraz włączenia osób niepełnosprawnych.

Cel nr 3: Odpowiedzialne działanie we wszystkich okolicznościach.

Szacunek wobec silnych zasad etycznych oraz egzekwowanie wymagającej polityki zgodności nie podlegają negocjacji. Muszą być integralną częścią we wszystkich naszych działaniach i obszarach biznesowych.

Przekładanie celów CSR na działanie

Cele te przekładają się na konkretne działania wobec interesariuszy grupy:

 • Innowacja i stałe poszukiwanie nowych rozwiązań poprzez współtworzenie ich z klientami, dostawcami i podwykonawcami lub z dowolnym innym partnerem zewnętrznym.
 • Szkolenia i uwrażliwianie pracowników na wpływ społeczny oraz środowiskowy działań GEODIS, aby zachęcać ich do zaangażowania w inicjatywy wewnętrzne promujące dzielenie się najlepszymi praktykami w obrębie grupy.
 • Ocena polityk i inicjatyw GEODIS związanych ze standardami oraz odniesieniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 • Regularne i przejrzyste pomiary i komunikacja postępów na różne sposoby – szczególnie w naszym rocznym Raporcie CSR.

Nasze zobowiązania

Firma GEODIS od ponad piętnastu lat wykazuje swoje zaangażowanie w tym obszarze. Na przykład, grupa jest sygnatariuszem inicjatywy Global Compact ONZ od 2003 r.

Ponadto nasz zarząd CSR proaktywnie wykorzystuje dokumenty referencyjne, międzynarodowe standardy i najlepsze praktyki na poziomie grupy, a także w ramach naszych linii działalności. Obejmują one:

 • Standard ISO 14001 w zakresie zarządzania ochroną środowiska
 • ISO 45001 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem
 • Wytyczne ISO 26000 związane z CSR
 • Stosujemy model Doskonałości biznesowej EFQM (European Foundation for Quality Management [Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością]), europejskiego organu non-profit utworzonego w celu dostrzegania i promocji zrównoważonych sukcesów.

GEODIS bierze również udział w grupach dyskusyjnych oraz pracy naukowej, takich jak:

 • EcoTransit,
 • Globalna Rada ds. emisji w Logistyce (The Global Logistics Emissions Council, GLEC) Smart Freight Center,
 • Open Lab Mobility,
 • Alice (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe [Sojusz Innowacji w Logistyce poprzez Współpracę w Europie]),
 • Sustainable Road Freight Center,
 • Clean Cargo Working Group,
 • Smartway w USA i Kanadzie,
 • Transporte Limpio w Meksyku.
Nuage ciel bleu

Centrum wiedzy o logistyce

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami