Une route serpente à travers des collines vertes

Środowisko naturalne: pionierskie rozwiązanie w dziedzinie niskoemisyjnego transportu i logistyki

GEODIS jest pionierem rozwiązań niskowęglowego transportu i logistyki. Stale staramy się zmniejszać nasz ślad węglowy oraz ograniczać emisję zanieczyszczeń. Staramy się również optymalizować wykorzystanie zasobów naturalnych, zarówno jeśli chodzi o transport, jak i zachowanie w zakładzie. W każdy możliwy sposób ciężko pracujemy nad kontrolą i ograniczeniem wpływu naszych działań na środowisko, biorąc udział w walce przeciw zmianom klimatycznym.

 

Wyznaczająca standard ekspertyza w zakresie CO2

Firma GEODIS jest świadoma roli, jaką odgrywa w zakresie zmian klimatycznych. Jesteśmy zobowiązani wobec poprawy efektywności węglowej. W 2018 r., jako lider w ruchu dekarbonizacji sektora frachtu i logistyki, firma GEODIS opublikowała ogólny cel polegający na 30% redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. (rok odniesienia: 2017 r.).

Dzięki projektowi Oxygen, który wprowadziliśmy w 2010 r., firma GEODIS spełnia wymagania zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Oxygen ma strukturę czterech obszarów udoskonaleń i jest stosowany na każdym poziomie organizacji. Ma dostosowane plany działań dla każdego podmiotu i każdego interesariusza.

Cztery obszary poprawy projektu Oxygen

  • POMIAR: Przeprowadzamy coroczną globalną inwentaryzację obejmującą emisję bezpośrednią i pośrednią (zakresy 1, 2 i 3).
  • REDUKCJA: Redukujemy emisję gazów cieplarnianych, by poprawiać efektywność węglową GEODIS.
  • PARTNERSTWO: Nawiązujemy partnerstwa z głównymi podwykonawcami, by zmniejszać emisje pośrednie (zakres 3).
  • ROZWIĄZANIA: Wspieramy klientów, pomagając im w redukcji swojego śladu węglowego.
Zakres 1: emisje bezpośrednie ze źródeł stacjonarnych lub ruchomych.
Zakres 2: emisje pośrednie związane z produkcją elektryczności.
Zakres 3: inne pośrednie emisje.

Narzędzia środowiskowe

Narzędzie do modelowania i raportowania

W GEODIS wspieramy klientów w zmniejszaniu wpływu ich łańcucha dostaw na środowisko, korzystając z naszych własnych narzędzi do modelowania oraz integrując je w nasze systemy informatyczne. Umożliwia to systematyczne raportowanie emisji CO2 wygenerowanych przez usługi, jakie oferujemy naszym klientom.

Narzędzie do obliczania emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych (GHG) 

GEODIS oferuje narzędzie online do obliczania emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych w łańcuchach logistycznych. To nowe narzędzie pozwala porównać wpływ różnych środków transportu na całym świecie na środowisko. 

Nasze rozwiązania

GEODIS opracowuje również inteligentne rozwiązania dla klientów szanujących środowisko: alternatywny transport „niskowęglowy”, rozwiązania transportu wieloma środkami, łączące transport powietrzny, drogowy, morski, rzeczny i kolejowy, wykorzystywanie pojazdów napędzanych energią ekologiczną (gaz ziemny i elektryczność) i więcej.

Zewnętrzne uznanie naszych sukcesów w zakresie ochrony środowiska

W 2019 r. GEODIS otrzymała ocenę A- przyznaną przez CDP (wcześniej znaną jako Carbon Disclosure Project), międzynarodową organizację non-profit, która zarządza największym systemem ujawniania informacji środowiskowych dla firm i miast. Grupa jest teraz sklasyfikowana jako „Lider” w dziedzinie ochrony środowiska. Ten wynik stanowi wyraz uznania globalnego dostawcy usług logistycznych za Lidera, który wdraża odpowiednie działania w celu skutecznego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, odzwierciedlając znakomite zarządzanie kwestiami środowiskowymi. Osiągnięcie to jest wyjątkowe, biorąc pod uwagę, że tylko 6% firm ocenianych przez CDP z całego świata otrzymało ocenę „A –” lub wyższą.

Optymalizowane wykorzystanie zasobów naturalnych

Sektor transportu i logistyki przechodzi także konfrontację z problemami efektywności energii oraz zarządzania odpadami.

Firma GEODIS polega na standardzie ISO 14001, obejmującym wszystkie sposoby mające na celu zmniejszenie zużycia elektryczności, gazu i wody w obiektach. W tym kontekście GEODIS wdraża innowacyjne rozwiązania w celu poprawy wyników w naszych obiektach, jak technologię Enlighted, inteligentny system oświetlenia w oparciu o korzystanie z diod LED.

Grupa opracowuje również i wprowadza rozwiązania oparte o zasady cyklicznej ekonomii i dostarcza rozległe usługi zarządzania cyklem żywotności produktów elektrycznych i elektronicznych. Celem jest przedłużenie żywotności operacyjnej sprzętu oraz uzyskanie maksymalnej wartości z tych produktów. Jednocześnie promujemy również recykling odpadów plastikowych i kartonowych oraz zwroty opakowań w celu odsprzedaży ich jako surowców.

Programy w zakresie ochrony środowiska ustanowione w ramach standardu ISO 14001 stanowią także ramy w zakresie wyboru i konserwacji naszych pojazdów i sprzętu, monitorowania korzystania z nich (wyłączanie silnika, gdy pojazd stoi w miejscu, stosowanie telematyki pokładowej itp.), planowanie podróży, korzystanie z najlepszych praktyk, świadomość kierowców oraz nasza strategia zakupu paliwa.

Zobowiązanie wobec lepszej jakości powietrza

GEODIS ustanawia rozwiązania transportowe o najwyższych wynikach w zakresie ochrony środowiska, by ograniczać wpływ naszych działań na jakość powietrza oraz zdrowie populacji.

W szczególności obejmuje to rozwój logistyki miejskiej dostosowanej do kwestii ochrony środowiska skoncentrowanych w centrach miast (zanieczyszczenie, hałas, zator ruchu ulicznego itp.). W GEODIS oznacza to gwarantowanie naszym klientom ekologicznych, konkurencyjnych dostaw, realizując zrównoważone dostawy w mieście, a także udział w roli innowacyjnego operatora dostarczającego przesyłki ostatecznym odbiorcom w mieście. W tym celu Grupa dostosowuje się do zmian regulacyjnych i społecznych, oferując rozwiązanie, któremu przyświecają trzy priorytety:

  • Pierwszy jest związany z własnością. Chodzi o posiadanie strategicznie umiejscowionego centrum dystrybucji, wystarczająco blisko obszarów o wysokiej gęstości, aby zminimalizować liczbę podróży i zoptymalizować liczbę przystanków w lokalizacjach klienta.
  • Drugie wyzwanie jest związane ze zmniejszeniem wpływu na środowisko logistyki miejskiej. Dlatego też Grupa wykorzystuje swoje podejście do innowacji, by częściej eksperymentować z wykorzystywaniem pojazdów alternatywnych. Obejmuje to pojazdy elektryczne oraz zasilane sprężonym lub płynnym gazem ziemnym.
  • Trzecie wyzwanie składa się ze sprawdzenia nowych możliwości współpracy i partnerstwa, jak opracowywanie nowych usług w eko-dzielnicach.

Ta zainicjowana w Szanghaju i Paryżu oferta miejskiej logistyki jest związana z dystrybucją w centrach miast na całym świecie.

Une route serpente à travers des collines vertes

Blog

Potrzebujesz
pomocy?

Zostań z nami