Réunion autour d'un écran de reporting de données et d'évaluation

Report di responsabilità sociale d’impresa e metodologia

Dal 2009, GEODIS redige un report destinato a tutte le sue parti interessate. Inizialmente detto report, è stato redatto sotto forma di report sullo sviluppo sostenibile dal 2009 al 2012. Successivamente è divenuto report RSI dal 2013 al 2018. Nel 2019, si apporta un nuovo cambiamento. Il Gruppo pubblica il suo primo report di attività e di RSI.

 

Raporty

 

Metodologia sprawozdawczości

Nie istnieje rozpoznawany standard sprawozdawania odpowiedzialności korporacyjnej właściwy dla konkretnych działań GEODIS. Z tego względu opracowaliśmy nasze własne procedury w oparciu o metodę pobierania, analiz i konsolidacji danych w zakresie ochrony środowiska i społecznym. Arkusze sprawozdawania określają różne wskaźniki, podstawy kalkulacji oraz dane zakresy.

Zakres sprawozdawczości, proces pobierania oraz konsolidacji danych

Posiadamy skonsolidowane informacje sprawozdawcze poprzez struktury każdej z linii działalności, w obszarach zasobów ludzkich, jakości, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz zakupów.

Podane liczby z 2018 r. zostały obliczone jako szacunkowe, z wykorzystaniem danych z trzech źródeł:

 • obiektów operacyjnych,
 • systemów informatycznych regionalnych, linii działalności i/lub należących do grupy;
 • dostawców grupy.

Dane są prezentowane według obszaru geograficznego i według linii działalności. Od wprowadzenia sprawozdawczości w 2008 roku proces zbierania i konsolidacji danych jest stale udoskonalany. GEODIS może dzięki temu spełniać wymagania przepisów prawnych.

Zakres konsolidacji jest różny w zależności od zaprezentowanych danych. Może obejmować jedynie niektóre obiekty lub kraje. Dane są prezentowane dla pięciu regionów geograficznych:

 • Francja
 • Europa
 • Region obu Ameryk
 • Azja i Pacyfik
 • Afryka/Bliski Wschód

Lista krajów każdego regionu jest następująca:

 • EUROPA: Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Szwecja*, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo.
 • REGION OBU AMERYK: Argentyna, Brazylia, Chile, Kanada, Kolumbia, Meksyk, Peru, USA.
 • AZJA I PACYFIK: Australia, Bangladesz, Bahrajn, Chiny, Hongkong, Indie, Indonezja, Japonia, Korea Południowa, Malezja, Nowa Kaledonia, Nowa Zelandia, Polinezja Francuska, Singapur, Tajwan, Tajlandia, Wietnam.
 • AFRYKA / BLISKI WSCHÓD: Algieria, Czad, Kamerun, Katar, Maroko, Niger, RPA, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

* GEODIS Wilson Sweden AB

Wybór wskaźników

Sprawozdawane dane są podzielone na trzy kategorie: środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, by odzwierciedlały zobowiązanie grupy wobec pomiarów skuteczności działań podejmowanych przez linie działalności. Wybraliśmy nasze własne wskaźniki w oparciu o znaczenie, międzynarodowe punkty odniesienia oraz wytyczne Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (wersja 4). Dostarczamy również dokument określający formalną definicję każdego ze wskaźników, aby zapewnić stosowanie tej samej metody obliczania dla wszystkich obszarów geograficznych i działań.

Ograniczenia metodologii

Pewne czynniki ograniczają niezawodność danych:

 • różne metody pobierania i raportowania w regionach i w różnych liniach działalności;
 • różnorodna dostępność niektórych danych koniecznych do obliczenia wskaźników.

Przegląd i weryfikacja wskaźników

Dane dotyczące wpływu na środowisko są skonsolidowane i weryfikowane przez działy jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska regionów każdej linii działalności, a także przez Dział CSR grupy. Dane społeczne są skonsolidowane i weryfikowane przez Działy kadr w siedzibie głównej, każdego regionu oraz w obrębie każdej z linii działalności.

Spójność danych jest również weryfikowana przez linie działalności oraz Dział CSR grupy. Weryfikacja obejmuje porównanie z danymi z poprzednich lat oraz systematyczne analizy wszelkich znacznych różnic.

Grupa wprowadziła kontrolę danych prowadzoną przez organizacje zewnętrzne w zakresie raportu CSR i sprawozdawczości w 2017 r. W 2018 firma audytowa EY przeprowadziła drugi przegląd procesu sprawozdawania kluczowych wskaźników dotyczących roku 2018 w GEODIS. Proszę kliknąć ten link, aby pobrać podpisane sprawozdanie atestacyjne w języku francuskim. Proszę kliknąć ten link, aby pobrać tłumaczenie sprawozdania atestacyjnego na język angielski.

Kilka definicji

Odpady

 • Produkcja odpadów niezagrażających bezpieczeństwu: całkowita masa drewna (w tym palet), kartonów, papieru, plastiku, w tym folii i polistyrenu, metali, odpadów organicznych oraz odpadów mieszanych (nieodzyskanych).
 • Poziom odzyskiwania odpadów niezagrażających bezpieczeństwu: całkowita masa odpadów niezagrażających bezpieczeństwu minus masa mieszanych odpadów niezagrażających bezpieczeństwu, podzielone przez całkowitą masę wyprodukowanych odpadów niezagrażających bezpieczeństwu.
 • Produkcja odpadów niebezpiecznych: całkowita masa dla jedenastu kategorii – pochłaniacze (w tym poplamione szmaty, nasączony piasek), akumulatory pojazdów drogowych lub sprzętu do obsługi, szlam filtracyjny (z osadników/separatorów olei dla opadów burzowych lub obróbki wody do czyszczenia zbiorników), wkłady atramentowe, uszkodzone opakowania wykorzystane do materiałów niebezpiecznych, filtry olejowe oraz zużyty olej z pojazdów drogowych (osie, skrzynie biegów, silniki), sprzęt informatyczny/biurowy (WEEE), farby i lakiery, baterie i akumulatory, świetlówki.

Równoważnik CO2 ( CO2e)

 • Emisje związane ze zużyciem paliwa, elektryczności i gazu: suma emisji, wyrażona w równoważniku CO₂, związana z paliwem, gazem i elektrycznością.
 • Zastosowane czynniki emisji: według ustaleń Protokołu gazów cieplarnianych (www.ghgprotocol.org). Dla paliwa, wykorzystany współczynnik emisji to 2,53 kg CO2e/litr. Dla gazu, wykorzystany współczynnik emisji to 0,205 kg CO2e/kWh dla Francji i 0,205 kg CO2e/kWh dla pozostałych krajów (w oparciu o gaz o niskiej wartości grzewczej). Dla elektryczności współczynniki emisji są różne w różnych krajach.

Pracownicy

 • Pracownicy – odpowiednik pełnego etatu: całkowita liczba przepracowanych godzin / średnia ilość godzin przepracowanych rocznie na pełnym etacie.
 • Umysłowi: dyrektorzy, nadzorcy wyższego szczebla, nadzorcy, pracownicy.
 • Fizyczni: operatorzy, kierowcy.

Bezpieczeństwo

 • Częstotliwość wypadków w miejscu pracy: (liczba wypadków powodujących nieobecność / całkowita ilość przepracowanych godzin) x 1 000 000.
 • Dotkliwość wypadków w miejscu pracy: liczba straconych dni / liczba przepracowanych godzin) x 1000.

Centro di Expertise logistica

Energie alternative

Energie alternative: GEODIS si affida al gas naturale

Body

Il trasporto merci su strada è noto per la sua natura inquinante. Tuttavia, GEODIS offre ora ai clienti diverse alternative all’uso del diesel, alcune delle quali sono già in uso.

Leggi l’articolo

Aggiornamenti GEODIS

Serve aiuto?

Resta aggiornato