Adatvédelmi irányelvek

 

A személyes adatok és az egyének magánéletének védelme a GEODIS egyik prioritása. Adatkezelőként a GEODIS elkötelezett a személyes adatok védelmére vonatkozó európai és nemzetközi szabályozások betartása mellett, és minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak bizalmas kezelése és védelmének biztosítása érdekében.

A jelen Adatvédelmi szabályzat célja, hogy tájékoztassa Önt arról, hogy miért kezeljük az Ön adatait, mennyi ideig tároljuk az Ön adatait, melyek az Ön jogai, és hogyan gyakorolhatja azokat.

Ha a sütik használatával kapcsolatban szeretne tájékoztatást kapni, kérjük, olvassa el Sütikre vonatkozó szabályzatunkat.

A jelen Adatvédelmi szabályzatban nem definiált, nagybetűvel kezdődő kifejezések a Felhasználási feltételekben megadott jelentéssel bírnak.

 

 

Miért dolgozza fel a GEODIS az Ön adatait?

 

GEODIS a személyes adatokat az alábbi célokból kezeli. Ezek a célok mindegyike az adatkezelés jogalapjához kapcsolódik, ahogyan azt az alkalmazandó jog megköveteli.

 

Típus

Célok

Jogi alap

Szolgáltatásaink nyújtása

 • Elérhetőséget biztosítunk Önnek egyes Szolgáltatásainkhoz, és leírjuk Szolgáltatásainkat jelenlegi és leendő üzleti partnereinknek és más harmadik feleknek
 • Fiókok létrehozása a Szolgáltatások használatához
 • Elhelyezkedésünkhöz való hozzáférés lehetővé tétele.
 • Szolgáltatásaink nyújtása
 • Kommunikáció az Önnel a Szolgáltatással kapcsolatban vagy egy kérés eredményeként
 • Megosztás a szolgáltatóinkkal, akik bizonyos üzleti funkciókat vagy szolgáltatásokat végeznek a nevünkben, és akiket a jelen Adatvédelmi irányelvekkel összhangban lévő szerződéses kötelezettségek kötnek
 • Ezek az adatkezelések az Ön és a GEODIS vagy az Ön és a GEODIS-szal szerződést kötő harmadik fél közötti szerződés teljesítéséhez szükségesek.
 • Ezek az adatkezelések szükségesek lehetnek a GEODIS által a szolgáltatás nyújtásához fűződő jogos érdekek miatt is.

Sütik kezelése

 • Ez az adatkezelés a GEODIS által követett jogos érdekek miatt szükséges. A GEODIS úgy ítéli meg, hogy jogos érdeke a Szolgáltatásaink fejlesztése az üzletágunk bővítése érdekében.
 • Ahol törvény írja elő, hogy az Ön hozzájárulását kell beszereznünk, mielőtt ilyen információkat küldünk Önnek, vagy személyes adatait ilyen célból gyűjtjük, ott az ilyen hozzájárulásra fogunk támaszkodni az adatkezelés alapjaként.

Adatvédelmi kérelmek kezelése

 • A megkeresések fogadása, különösen az adatvédelmi tisztviselő online beutaló űrlapján és az adatvédelmi tisztviselőnek címzett e-mailen keresztül.
 • A megkeresések oktatása és nyomon követése, az érintett szervezeti egységekkel együttműködve
 • Ezek az adatkezelések az alkalmazandó adatvédelmi rendeletben meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.
 • Ahol jogszabály kötelez minket arra, hogy az Ön hozzájárulását kérjük be, mielőtt ilyen információt küldünk Önnek, vagy személyes adatait ilyen célból gyűjtjük, ott az ilyen hozzájárulásra fogunk támaszkodni az adatkezelés alapjaként.

Jogi kötelezettségek betartása

 • A honlap használatával kapcsolatos tevékenységek nyilvántartásának vezetése
 • Az Adatvédelmi szabályzatunk módosításairól szóló tájékoztatás küldése Önnek;
 • Nemleges jogi kötelezettségnek, bírósági végzésnek való megfelelés, jogi igényeink érvényesítése érdekében, vagy jogi igényekkel szembeni védekezés
 • Egyéb jogi követelményeknek való megfelelés
 • Ezek az adatkezelések az alkalmazandó adatvédelmi rendeletben, a fogyasztóvédelemben vagy a szolgáltatással kapcsolatos jogi kötelezettségben meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.

 

 

Mennyi ideig őrzi meg a GEODIS az Ön adatait?

 

Az Ön személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig a fent leírt célok teljesítéséhez szükséges vagy megengedett, a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek megfelelően. Különösen addig őrizzük meg az Ön Személyes adatait, ameddig Önnel folyamatos kapcsolatban állunk, és különösen addig, amíg Ön aktív fiókkal rendelkezik a weboldalon. Az Ön Személyes adatait hosszabb ideig is megőrizhetjük, ha erre jogszabály kötelez bennünket, vagy ha ez jogi helyzetünkre tekintettel (például a Felhasználási feltételek érvényesítésére, az alkalmazandó elévülési időkre, peres ügyekre vagy hatósági vizsgálatokra tekintettel) célszerű. Ezen túlmenően az Önnel való kapcsolatunk megszűnésétől vagy a Felhasználó utolsó kapcsolatfelvételétől számított 3 évig őrizzük meg az Ön személyes adatait a marketingtevékenységekre vonatkozó hatályos szabályozásoknak megfelelően.

 

 

Kivel osztja meg adatait a GEODIS?

 

A Felhasználót tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok közölhetők a szolgáltatóinkkal és partnereinkkel.

A Személyes adatok bizalmas kezelésének védelme érdekében a GEODIS vállalja, hogy az Ön adatait csak az ilyen információk megismerésére jogosult személyekkel vagy szolgáltatásokkal és kizárólag az említett célokra osztja meg.

A szerződések teljesítése során, valamint az ügyfeleinkkel való kapcsolat és a szolgáltatásaink folyamatosságának biztosítása érdekében az Ön adatait megosztjuk szolgáltatóinkkal és üzleti partnereinkkel. Az Ön adatait, beleértve az Ön személyes adatait is, bíróságoknak, kormányzati vagy bűnüldöző hatóságoknak vagy felhatalmazott harmadik feleknek is átadhatjuk, ha azt a törvény megköveteli vagy engedélyezi.

GEODIS biztosítja, hogy az Ön Személyes adatainak megosztása az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően, valamint a védelmüket biztosító technikai és szervezési intézkedések mellett történik.

 

 

A személyes adatok továbbítása

 

A GEODIS világszerte működik. Személyes adatai így a vonatkozó jogi követelményeknek megfelelően elküldhetők tárolás és felhasználás céljából olyan országokba, ahol a GEODIS, valamint leányvállalataink és partnereink működnek.

A globális működésünk megkönnyítése érdekében a jelen szabályzatban leírt célokból nemzetközileg továbbíthatunk adatokat, és engedélyezhetjük az adatokhoz való hozzáférést azokból az országokból, ahol a GEODIS kapcsolt vállalkozásai működnek. A GEODIS csak a fent felsorolt célok megvalósítása érdekében, a vonatkozó jogszabályok szigorú betartásával adna át nemzetközileg információkat.

Az Ön személyes adatai az Európai Gazdasági Térségen kívüli tárolás és felhasználás céljából továbbításra kerülhetnek olyan országokba, amelyekben a GEODIS és kapcsolt vállalkozásaink működnek. Amennyiben az EGT-n kívüli adattovábbításokra kerül sor, azok a szabályozásoknak megfelelően és az Európai Bizottság által jóváhagyott szabványos szerződési feltételek aláírása után történnek. Ezek a záradékok biztosítják a magánélet és az alapvető jogok megfelelő szintű védelmét.

 

 

Eladhatók-e a személyes adataim?

 

Az elveink tiszteletben tartása érdekében és eltérő rendelkezés hiányában a GEODIS nem értékesíti az Ön személyes adatait.

 

 

Hogyan védi a GEODIS az Ön személyes adatait?

 

Az információbiztonság a GEODIS átfogó informatikai megoldásának egyik legfontosabb szempontja. Az adatbiztonsági ellenőrzések és intézkedések az egész vállalaton belül érvényben vannak, és beépülnek a mindennapi működés során alkalmazott folyamatokba és eljárásokba. A GEODIS rendszererőforrásaihoz és adataihoz való hozzáférés szabályozására és védelmére számos módszert alkalmaznak.

Ezek közé tartoznak a fizikai biztonsági intézkedések (a helyiségekbe való belépés biztonsága, jelvények stb.), a szervezeti biztonsági intézkedések (képzés, eljárások stb.), valamint az informatikai biztonsági intézkedések (vírusirtó, jelszóvédelem, biztonsági mentés stb.). Intézkedések biztosítják továbbá, hogy csak az arra jogosultak férjenek hozzá az adatokhoz, megfelelő biztonsági feltételek mellett

 

 

Melyek az Ön jogai és hogyan élhet velük?

 

A szerződéses kapcsolattól függően egy adott ügyfél nevében gyűjthetünk és kezelhetünk személyes adatokat annak érdekében, hogy az ügyféllel kötött szerződésünknek megfelelően nyújtsuk azokat a szolgáltatásokat, amelyekkel az ügyfél megbízott minket. Ha egy adott ügyfél számára szolgáltatóként tárolt Személyes adataival kapcsolatos jogait szeretné gyakorolni, akkor közvetlenül az adott ügyféllel kell felvennie a kapcsolatot.

Az olyan adatkezelések esetében, ahol a GEODIS a GDPR szerint Adatkezelőnek vagy a CCPA szerint Szolgáltatónak vagy bármely, az alkalmazandó adatvédelmi szabályozásban meghatározott, ezzel egyenértékű minőségnek minősül, a Felhasználók jogosultak a rájuk vonatkozó Személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését és/vagy törlését kérni. A Felhasználóknak joguk van továbbá kérni, hogy korlátozzuk személyes adataik feldolgozását, valamint joguk van utasításokat adni személyes adataik haláluk utáni felhasználására vonatkozóan. Minden Felhasználó jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak gépi olvasható formátumban történő átadását saját maga vagy egy harmadik fél számára. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az Ön személyes adatainak felhasználásához hozzájárulásra támaszkodunk, Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. A személyes adatai kezelésével kapcsolatos nehézségek esetén, vagy ha úgy véli, hogy jogait nem tartottuk tiszteletben, panasszal fordulhat az illetékes felügyeleti hatósághoz.

A felhasználók jogaikat az ezen űrlapon vagy a dpo[kukac]geodis[pont]com vagy az alábbi címen gyakorolhatják:

 

Európai és világfelhasználók számára

GEODIS

Adatvédelmi tisztviselő

26 Quai Charles Pasqua

Espace Seine

92300 Levallois-Perret

Franciaország

 

Az USA-ban élő felhasználóknak

GEODIS Logistics LLC

Adatvédelmi tisztviselő

7101 Executive Center Drive

Suite 333

Brentwood - TN 37027

USA

 

Felhívjuk figyelmét, hogy kérhetjük, hogy ellenőrizze személyazonosságát, mielőtt további lépéseket tennénk a kérésével kapcsolatban. Fenntartjuk a jogot arra is, hogy díjat számítsunk fel vagy elutasítsuk a kérését, amennyiben azt a törvény lehetővé teszi, például ha a kérése nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzott mértékű.

 

 

Az alkalmazandó jog

 

Az Adatvédelmi szabályzat a francia jog hatálya alá tartozik. A jelen Adatvédelmi szabályzat képezi a GEODIS és a Felhasználó közötti teljes megállapodást. Felülír és felvált minden korábbi vagy egyidejű, írásbeli vagy szóbeli megállapodást vagy megegyezést az ilyen tárgyban, és elsőbbséget élvez az ezzel ellentétes feltételekkel szemben. Az Adatvédelmi szabályzat több nyelven készült. Minden esetben a jelen Adatvédelmi szabályzat francia nyelvű változata az irányadó bármely más változattal szemben. Az Adatvédelmi szabályzat érvényességéből, értelmezéséből és/vagy teljesítéséből eredő bármely vita esetén a GEODIS és a Felhasználó megállapodnak abban, hogy találkoznak, hogy megpróbáljanak békés megoldást találni a vitájukra. Amennyiben a felek nem jutnak békés megoldásra, az Adatvédelmi szabályzat értelmezésével, érvényességével és/vagy teljesítésével kapcsolatos bármely jogvita az illetékes párizsi bíróságok elé kerül, ideértve több alperes vagy harmadik személy bevonása esetén a sürgősségi vagy biztosítási intézkedések meghozatalára irányuló eljárást, a gyorsított eljárást vagy a kérelemre történő eljárást is.