Điều khoản sử dụng

1. Định nghĩa

“Điều khoản sử dụng” đề cập đến các điều kiện chi phối việc bạn truy cập và sử dụng Trang web.

“Dữ liệu cá nhân” đề cập đến dữ liệu cá nhân được xác định trong các quy định của EU được bổ sung theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

“Các công ty con" đề cập đến bất kỳ thực thể nào (hiện tại hoặc chưa được thành lập) kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, bị kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát chung của GEODIS.

“Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” đề cập đến GEODIS.

”(Những) người dùng” hoặc “ Bạn” và “ Của bạn” đề cập đến bất kỳ cá nhân nào truy cập Trang web này, bất kể họ có đăng nhập hay không.

“Trang web” đề cập đến trang web này, có thể truy cập được qua URL geodis.com

 

 

2. Lời mở đầu

GEODIS đã chọn xuất bản Trang web này, quản lý và đưa trang web lên mạng.

Việc truy cập vào Trang web phải tuân thủ Điều khoản sử dụng.

Việc truy cập và sử dụng Trang web đồng nghĩa với việc chấp nhận Điều khoản sử dụng. Điều khoản sử dụng được áp dụng là những điều khoản có hiệu lực khi Người dùng truy cập Trang web. GEODIS có thể tự do sửa đổi tất cả hoặc một số Điều khoản sử dụng bất kỳ lúc nào, bao gồm cả khả năng bổ sung, sửa đổi hoặc xóa. Những thay đổi này được cho là đã thu hút sự chú ý của Người dùng chỉ vì lý do được đăng trực tuyến. Tuy nhiên, trong trường hợp có bất kỳ sửa đổi nào đối với Điều khoản sử dụng được người kiểm soát xuất bản cho là quan trọng thì người kiểm soát xuất bản sẽ thông báo cho Người dùng về những thay đổi nói trên qua e-mail. Trong mọi trường hợp, khi trực tuyến, Điều khoản sử dụng được coi là đã được Người dùng chấp nhận hoàn toàn do họ đã truy cập Trang web. Do đó, Người dùng nên tham khảo Điều khoản sử dụng mỗi lần truy cập trang web để cập nhật phiên bản mới nhất trực tuyến.

 

 

3. Mục đích của trang web

Mục đích chính của Trang web là cung cấp cho Người dùng thông tin về GEODIS và các công ty con cũng như ngành nghề kinh doanh tương ứng của họ.

 

 

4. Truy cập vào trang web

Bất kỳ ai cũng có thể truy cập Trang web.

Việc duyệt trang web được tối ưu hóa khi sử dụng:

Microsoft Internet Explorer phiên bản 8 trở lên hoặc bất kỳ trình duyệt nào khác cùng thế hệ.

Độ phân giải màn hình: 1280 x 768

GEODIS có quyền sửa đổi, đình chỉ, hạn chế hoặc cắt quyền truy cập vào tất cả hoặc một phần của Trang web, bao gồm quyền truy cập vào nội dung của nó mà không cần thông báo trước.

Bất kỳ thiết bị nào được Người dùng sử dụng để truy cập Trang web phải luôn tuân thủ các luật và quy định hiện hành khi họ làm như vậy. Nếu Trang web ngừng hoạt động do phần cứng của Người dùng gây ra, Người dùng phải rút phích cắm phần cứng nói trên ngay lập tức.

Ngoài ra, tất cả Người dùng của Trang web phải truy cập trang web bằng phần cứng mới nhất với phần mềm chống vi-rút và trình duyệt Internet thế hệ mới nhất. Hơn nữa, Người dùng cam kết không sử dụng Trang web để truyền hoặc lưu trữ phần mềm độc hại (với ví dụ nhưng không giới hạn ở vi-rút, Trojan, tập lệnh hoặc các chương trình khác được thiết kế với mục đích xấu) hoặc làm gián đoạn hoặc can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang web.

 

 

5. Sở hữu trí tuệ

Trang web, cũng như tất cả các bộ phận cấu thành của nó (bao gồm nhưng không giới hạn ở bí quyết, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản sao, bản trình bày, hướng dẫn, video, ảnh, tài liệu có thể tải xuống, logo, v.v.) và các tài liệu liên quan được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, quyền riêng của nhà sản xuất cơ sở dữ liệu, tên miền, nhãn hiệu, logo, v.v.). Chúng bao gồm, nhưng không giới hạn, bản quyền, quyền riêng của nhà sản xuất cơ sở dữ liệu, tên miền, nhãn hiệu, biểu tượng, v.v.), cũng như các quyền liên quan của GEODIS và/hoặc nhà xuất bản đã cấp giấy phép hoạt động của GEODIS.

Ngoại trừ trường hợp được GEODIS cấp phép trước bằng văn bản, Người dùng không được khai thác, sửa đổi, sao chép, chia sẻ, chỉnh sửa, dịch, điều chỉnh, tải xuống hoặc xuất bản Trang web và/hoặc bất kỳ bộ phận cấu thành nào của nó, một phần hoặc toàn bộ, dưới bất kỳ hình thức nào, sử dụng bất kỳ phương tiện truyền thông nào và vì bất kỳ lý do gì (thương mại, quảng cáo hoặc lý do khác).

Bất kỳ hành vi vi phạm các nghĩa vụ này có thể cấu thành hành vi giả mạo và/hoặc hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoặc hoạt động ký sinh có thể dẫn đến tố tụng dân sự hoặc hình sự đối với Người dùng.

 

 

6. Bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

GEODIS sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hành chính, tổ chức và kỹ thuật cần thiết để bảo vệ và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn, theo yêu cầu của pháp luật và thông lệ tốt nhất trong ngành. Chi tiết đầy đủ về cách dữ liệu của bạn sẽ được sử dụng được nêu trong Chính sách quyền riêng tư.

GEODIS sẽ không tiết lộ dữ liệu của bạn trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc trừ khi bạn đã cấp cho chúng tôi sự cho phép bằng văn bản. GEODIS sẽ không chuyển tiếp dữ liệu của bạn và cam kết không tiết lộ dữ liệu đó cho các bên thứ ba, bao gồm các Công ty con của Tập đoàn và các đơn vị kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, được kiểm soát bởi hoặc chịu sự kiểm soát chung của GEODIS.

Bạn chấp nhận rằng Trang web được lưu trữ bởi Acquia ("Máy chủ"). Chúng tôi không đảm bảo rằng dịch vụ lưu trữ này sẽ hoạt động liên tục, hoàn toàn an toàn hoặc không có lỗi. Bạn chấp nhận thực tế là chúng tôi sử dụng máy chủ bên ngoài và do đó không thể kiểm soát hành động của máy chủ này. Bằng cách chấp nhận các Điều khoản sử dụng này, Bạn chấp nhận các điều khoản sử dụng của máy chủ lưu trữ, có thể tìm thấy trên trang web của máy chủ lưu trữ. Bất chấp các quy định khác của Điều khoản sử dụng và trong giới hạn của luật hiện hành, Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về hành động (hoặc không hành động) của máy chủ.

 

 

7. Liên kết siêu văn bản

Trang web có thể chứa các liên kết siêu văn bản đến các Trang web của bên thứ ba không do GEODIS sở hữu hoặc kiểm soát.

GEODIS không cung cấp bất kỳ sự đảm bảo nào đối với nội dung được tìm thấy trên bất kỳ Trang web nào mà Người dùng có thể đã truy cập từ Trang web của chúng tôi. Khi Người dùng truy cập Trang web của bên thứ ba, bạn tự chịu rủi ro và thừa nhận rằng GEODIS không chịu trách nhiệm về nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc bất kỳ tài liệu nào khác được tìm thấy trên Trang web của bên thứ ba nói trên. Người dùng cũng thừa nhận rằng GEODIS không chịu trách nhiệm và không thể chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra do việc sử dụng Trang web của bên thứ ba. Các tài liệu tham khảo về các công ty bên thứ ba và trang web của họ không phải là khuyến nghị và chỉ được cung cấp để cung cấp thông tin.

Điều này có nghĩa là GEODIS sẽ không chịu trách nhiệm về các điều kiện truy cập vào Trang web mà các liên kết siêu văn bản nói trên chuyển hướng đến, đối với các dịch vụ được cung cấp trên đó, đối với nội dung và/hoặc tài liệu có trong đó, đối với mọi cập nhật được thực hiện hoặc đối với bất kỳ hành động nào khác được thực hiện trên các trang web đó. Nếu Bạn quyết định sử dụng liên kết siêu văn bản đến Trang web của bên thứ ba, Bạn sẽ tự chịu rủi ro khi làm như vậy. Khi sử dụng Trang web của bên thứ ba, Bạn sẽ phải tuân thủ Điều khoản sử dụng của Trang web đó. Các liên kết đến các trang web khác do GEODIS hoặc các chi nhánh của GEODIS sở hữu và/hoặc kiểm soát có thể yêu cầu Người dùng hoàn tất các lần đăng nhập bổ sung và việc sử dụng các trang web đó có thể phải tuân theo các điều khoản sử dụng cụ thể mà người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm chấp nhận hoặc không chấp nhận.

 

 

8. Trách nhiệm pháp lý

8.1 Trách nhiệm của người dùng

Người dùng có trách nhiệm thực hiện mọi biện pháp thích hợp để bảo vệ dữ liệu, hệ thống máy tính và/hoặc phần mềm của mình khỏi bị nhiễm vi-rút. Người dùng đăng nhập vào Trang web chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sử dụng tài khoản của mình, bao gồm thông tin đăng nhập, mật khẩu và địa chỉ e-mail. Người dùng có trách nhiệm giữ bí mật thông tin đăng nhập và mật khẩu của mình và đảm bảo rằng Tài khoản người dùng của bạn được an toàn.

 

8.2 Báo cáo và vô hiệu hóa tài khoản

Người dùng đồng ý thông báo ngay cho GEODIS về bất kỳ hành vi nghi ngờ gian lận nào đối với tài khoản, thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu của họ bởi bên thứ ba trái phép qua địa chỉ email sau: [email protected] . Trong mọi trường hợp, GEODIS không thể chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại nào do Người dùng vi phạm về mặt này.

GEODIS có quyền hủy kích hoạt thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu, cho dù do Người dùng chọn hay do GEODIS chỉ định, bất cứ lúc nào, nếu GEODIS tin một cách hợp pháp rằng Người dùng không tuân thủ các quy định của Điều khoản sử dụng.

 

8.3 Giới hạn trách nhiệm pháp lý của GEODIS

8.3.1- Sai sót hoặc không chính xác

Bất chấp mọi nỗ lực của GEODIS để triển khai và duy trì, Trang web vẫn có thể có lỗi, thông tin không chính xác hoặc thiếu sót. Do đó, GEODIS không đảm bảo về việc không có lỗi trên Trang web, không có vi-rút trên nền tảng hoặc sửa lỗi và lỗi.

 

8.3.2- Khả năng truy cập của Trang web

GEODIS sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng Trang web có thể truy cập được. Tuy nhiên, kết nối có thể không ổn định hoặc có thể bị mất, nhất là khi đang bảo trì. Trong mọi trường hợp, GEODIS không chịu trách nhiệm pháp lý về việc không có sẵn Trang web hoặc về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ đó, chẳng hạn như mất lợi nhuận, doanh thu, tiền tiết kiệm, cơ hội hoặc dữ liệu hoặc gây thiệt hại cho danh tiếng.

GEODIS không đảm bảo liên quan đến sự gián đoạn, rủi ro, sự bất thường khi truy cập, tình trạng quá tải của Trang web, việc bên thứ ba xâm nhập vào Trang web hoặc sự hiện diện của vi-rút trên Trang web.

 

8.3.3- Sử dụng Trang web

Trong mọi trường hợp, GEODIS không chịu trách nhiệm pháp lý về việc sử dụng Trang web hoặc về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ đó, chẳng hạn như mất lợi nhuận, doanh thu, tiền tiết kiệm, cơ hội hoặc dữ liệu hoặc gây thiệt hại cho danh tiếng.

 

 

9. Luật áp dụng

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi luật pháp của Pháp. Các Điều khoản sử dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa GEODIS và Người dùng. Chúng sẽ thay thế mọi thỏa thuận trước đây hoặc hiện tại (dù bằng văn bản hay bằng lời nói) về cùng một chủ đề và sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào với các điều kiện khác.

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi luật pháp của Pháp. Trong trường hợp có xung đột về cách giải thích, phiên bản tiếng Pháp sẽ được ưu tiên áp dụng. Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến hiệu lực, cách giải thích và/hoặc áp dụng Điều khoản sử dụng, GEODIS và Người dùng đồng ý gặp nhau để tìm kiếm giải pháp hòa giải cho tranh chấp của họ.

Trong trường hợp các bên không thể đạt được thỏa thuận thân thiện, mọi hành động pháp lý liên quan đến việc giải thích, hiệu lực và/hoặc áp dụng Điều khoản sử dụng sẽ được đưa ra trước tòa án Paris. Điều này bao gồm các trường hợp có nhiều người khởi kiện và hành động pháp lý của bên thứ ba nhằm đảm bảo phán quyết khẩn cấp hoặc bảo vệ.

 

 

10. Tín dụng

Trang web được phát triển bởi:

PARKER & PARKER

60 quai Richelieu

33000 Bordeaux

Pháp

 

11. Hình ảnh và minh họa

 • Chassignole Olivier
 • Adobe Stock - peopleimages.com
 • GEODIS Crédit 1
 • CLERGUE Bruno
 • URBAN Charles / REA
 • LUTT Julien / CAPA
 • MIGLIOLI Marco
 • GRANDGUILLOT L. / REA
 • VOGEL Franck
 • CRUCIATTI Piero / Factstory
 • Adobe Stock - immimagery
 • ARDITO Franck
 • Image Bank
 • CHASSIGNOLE Olivier / Factstory
 • PETERSON Mark / Factstory
 • GARAULT Eric / INITIALES BB
 • GEODIS
 • Adobe Stock - Spainter_vfx
 • Adobe Stock - greenbutterfly
 • Shutterstock
 • Adobe Stock - Desinko
 • Adobe Stock - IM Imagery
 • Trellix
 • DA SILVA Augusto / Graphix-Images
 • Adobe Stock - ibravery
 • Adobe Stock - NanSan
 • Adobe Stock - littlewolf1989
 • General Statistics Office of Vietnam
 • Adobe Stock - goodluz
 • Shutterstock - 638771980 - Pressmaster
 • iStock
 • Unsplash
 • shutterstock
 • GRUNDFOS
 • Grundfos
 • GoodFuels
 • Gartner
 • Unsplash - lukas-blazek
 • Adobe Stock - BillionPhotos.com
 • Adobe Stock - tippapatt
 • Unsplash - campaign-creators
 • Unsplash - scott-graham
 • Adobe Stock - 139507297
 • REA / Sébastien Ortola
 • Sébastien Ortola
 • Thomas Laisné
 • Tan Ying Zheng
 • Wikimedia
 • Bogdan Kalusevi
 • Thomas Laisne
 • Florence Molinari
 • Ben Williams
 • ramesh newell
 • REA
 • Marta Nascimento / REA
 • Xavier Popy / REA
 • Clergue Bruno
 • Shutterstocl
 • MARTIN Alex
 • Factstory
 • Franck Crusiaux_REA
 • Florence Gautrais
 • Ortola Sébastien
 • Benjamin Haas
 • Warehouse landlord
 • zephyr&borée
 • Koji Chan
 • Vvevents India Private limited
 • Trans-o-Flex
 • Lutt Julien
 • PAAKKONEN SAM
 • Magnus Åslund
 • Bogdan-Mihai Dragøt.
 • PAAKKONEN Sam
 • Licence from Shutterstock
 • Ewa JAKUBOWSKA-ZIENTAL.
 • Thomas Lasné
 • Vogel Franck
 • Sébastien Ortola/REA
 • ROMAIN BOUCHET
 • Icons
 • icons
 • To be added
 • Eric Garault
 • Baerbel
 • ADOBE STOCK - pressmaster
 • Adrien DASTE
 • Josephine WU
 • LUTT Julien
 • ORTOLA Sébastien
 • Haas Benjamin
 • Garault Eric
 • REA/ Grandguillot L.
 • licence from shutterstock
 • Unknown
 • Maarten Van Rouveroy Van Nieuwaal
 • Paakkonen Sam
 • The decisive moment INC
 • COME AND COMM
 • Iannis G
 • Miglioli Marco
 • Licence from shutterstock
 • Martin Alex
 • Sprague Allyson
 • Nina Reppich
 • Keepeek
 • Baptiste de Ville d'Avray
 • Vu Hoang Khiet
 • Eric Patin
 • Intern
 • Charles URBAN
 • Damien DEROUENE
 • iStock - License from 1-800-courier / NIND
 • iStock photo from NIND / 1-800 courier license
 • iStock license - NIND / 1-800 couriers
 • n/a
 • NASCIMENTO Marta
 • Franck CRUSIAUX
 • PETERSON Mark
 • iStock 1-800-courier
 • GÜNTER Nils
 • SPRAGUE Allyson
 • 10800-courier iStock
 • iStock 1-800 courier
 • iStock - 1-800 courier
 • HEBERT Arnaud
 • Paul Ware

12. Công nghệ sử dụng

Trang web sử dụng công nghệ Drupal 8 và Adobe Acrobat Reader.

Một số tài liệu có sẵn ở định dạng PDF.