Geodis supervisor briefing a team of drivers

Ban Quản Trị

Một cơ chế quản trị vững mạnh 

phía sau dịch vụ của doanh nghiệp toàn cầu

Cơ chế quản trị của Tập đoàn được đảm bảo bởi nhiều cơ quan ra quyết định nhằm đảm bảo sự cân bằng quyền lực giữa các bên, bao gồm: ban điều hành, ban quản lý và ban Kiểm soát.

 • comite_executif.svg
  comite_executif.svg

  Management board

 • conseil_de_surveillance.svg
  conseil_de_surveillance.svg

  Supervisory board

 • directoire.svg
  directoire.svg

  Executive board

Ban quản lý

Hội đồng quản trị đề ra chiến lược và kế hoạch hành động của Tập đoàn. Nó bao gồm 18 thành viên.

Ban điều hành

 

Ban điều hành chịu trách nhiệm quản lý và điều hành công ty. Nó được đặt dưới sự kiểm soát của Ban kiểm soát. Nó bao gồm hai thành viên.

 • comite_executif.svg
  comite_executif.svg

  Ban Quản lý

 • conseil_de_surveillance.svg
  conseil_de_surveillance.svg

  Ban Kiểm soát

 • directoire.svg
  directoire.svg

  Ban Điều Hành

Ban quản lý

Hội đồng quản trị đề ra chiến lược và kế hoạch hành động của Tập đoàn. Nó bao gồm 18 thành viên.

Ban giám sát

Ban kiểm soát thực hiện vai trò kiểm soát việc quản lý do Ban điều hành thực hiện và đảm bảo hoạt động đúng đắn của công ty. Ban Kiểm soát gồm có 8 giám đốc, trong đó có 3 giám đốc bên ngoài. Một đại diện của Hội đồng Điều phối Châu Âu (CEC) cũng tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng.

Ban điều hành

 

Ban điều hành chịu trách nhiệm quản lý và điều hành công ty. Nó được đặt dưới sự kiểm soát của Ban kiểm soát. Nó bao gồm hai thành viên.

Chưa tìm được người phù hợp?

Liên hệ chúng tôi