GEODIS | Distribution & Express

Thông tin

Welcome to GEODIS | Distribution & Express.


We are open from Monday to Friday.

Giờ mở cửa

Chủ Nhật:  
Closed
Thứ Hai:  
09:00-18:00
Thứ Ba:  
09:00-18:00
Thứ Tư:  
09:00-18:00
Thứ Năm:  
09:00-18:00
Thứ Sáu:  
09:00-18:00
Thứ Bảy:  
Closed

Contact


Prologis Park Bucharest A 1/Km22,str DC147, Joita, Giurgiu County
087150
 
Bucharest
Romania